Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov a platných všeobecne záväzných nariadení Mesta Rajec.
 
Tlačivá Mestského úradu


NÁZOV TLAČIVA Typ súboru
Školstvo
MŠ, Obrancov mieru 400/51, Rajec, Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy DOCX ODT PDF
MŠ, Mudrochova 930/10, Rajec, Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy DOCX ODT PDF
Dotazník pre zákonných zástupcov detí materskej školy PDF
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok ... DOC   PDF
 
Sociálne služby
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
DOCX ODT PDF
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
   PDF
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu    PDF
Žiadosť o poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi DOCX ODT PDF
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej pomoci v čase náhlej núdze  DOCX  ODT PDF
Zásady poskytovania hmotnej podpory pri narodení dieťaťa PDF
Príloha - Žiadosť o poskytnutie hmotnej podpory pri narodení dieťaťa DOC ODT  
 
Dotácie z rozpočtu Mesta
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Rajec
DOC ODT PDF
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Rajec
DOCX ODT  
Zúčtovanie dotácie poskytnutej Mestom Rajec
DOCX ODT PDF
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií  z prostriedkov  Mesta Rajec
PDF
 
Dane a poplatky
FO - PO Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. (Príloha č.2 k opatreniu č. MF/021249/2014-725 PDF
II. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV PDF
III. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB - stavba slúžiaca na jeden účel PDF
III. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB - stavba slúžiaca na viaceré účely PDF
IV. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI Z BYTOV PDF
V. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZA PSA PDF
VI. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY PDF
VII. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE PDF
PRÍLOHA k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane pod ľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. PDF

Priznanie miestnej dane za užívanie verejného priestranstva a Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie služieb a na predaj výrobkov na trhovom mieste, príležitostnom trhu, ambulantný predaj

DOC   PDF
Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie a Registrácia k miestnej dani za ubytovanie DOC   PDF
Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady DOC   PDF

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku - komunálny odpad, Žiadosť o vrátenie preplatku - komunálny odpad, Oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti

DOC   PDF

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie služieb a na predaj výrobkov na trhovom mieste, príležitostnom trhu, ambulantný predaj

DOCX   PDF

Žiadosť o vydanie záväzného stanovisko k umiestneniu prevádzky a začatiu podnikateľskej činnosti na území mesta Rajec

DOCX   PDF

Žiadosť o dočasné uzavretie prevádzky

DOCX   PDF

Žiadosť o zmenu predajného času

DOCX   PDF

Žiadosť o zrušení prevádzky

DOCX   PDF

Žiadosť o povolenie predajného/prevádzkového času

DOCX   PDF
 
Referát výstavby
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v meste Rajec DOCX ODT PDF
Žiadosť o opakované uzatvorenie nájmu DOCX   PDF
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOCX ODT PDF
Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie DOCX ODT PDF
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby pred jej dokončením DOCX ODT PDF
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie asanačného povolenia DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia DOCX ODT PDF
Ohlásenie drobnej stavby DOCX ODT PDF
Ohlásenie stavebných úprav DOCX ODT PDF
Ohlásenie udržiavacích prác DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia PDF
Priznanie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia PDF
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia PDF
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie potvrdenia o platnosti trvania Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka DOCX ODT PDF
Žiadosť o vykonanie zmeny údajov v Osvedčení samostatne hospodáriaceho roľníka DOCX ODT PDF
Žiadosť o zrušenie Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka DOCX ODT PDF
Žiadosť o predaj/nájom/zámenu majetku mesta DOCX   PDF
 
Životné prostredie
Podnet na výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta Rajec DOCX ODT PDF
Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny/ drevín DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka DOCX ODT PDF
Priznanie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia PDF
Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady DOCX ODT PDF
 
Prenájom nebytových priestorov v správe Mesta Rajec
Smernica o určovaní cien pre nájom nebytových priestorov. PDF
Cena nebytových priestorov, pozemkov a cena za nájom hmotného majetku prepočítaná v závislosti od miery inflácie v roku 2013. PDF
Cena nebytových priestorov, pozemkov a cena za nájom hmotného majetku prepočítaná v závislosti od miery inflácie v roku 2014. PDF
Cena nebytových priestorov, pozemkov a cena za nájom hmotného majetku prepočítaná v závislosti od miery inflácie v roku 2015. PDF
Dodatok č. 3 k Smernici o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý nájom – poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec č. 1/2013 zo dňa 24.05.2013. PDF
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec platné od 25.3.2021 PDF
Žiadosť o krátkodobý nájom nebytového priestoru v Kultúrnom dome v Rajci
DOCX   PDF
Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov Klub dôchodcov
DOCX ODT PDF
Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov Veľká zasadačka MsÚ
DOCX ODT PDF
Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov Malá zasadačka MsÚ
DOCX ODT PDF
Žiadosť o krátkodobý nájom nebytového priestoru, viacúčelovej plochy a plochy tržnice s prenosnými kovovými stánkami v budove Mestskej krytej tržnice v Rajci
DOCX   PDF
Žiadosť o dlhodobý nájom nebytového priestoru, viacúčelovej plochy a plochy tržnice s prenosnými kovovými stánkami v budove Mestskej krytej tržnice v Rajci
DOCX   PDF
 
Mestská polícia
Žiadosť o vydanie parkovacej karty
DOCX ODT PDF

  

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa