Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov a platných všeobecne záväzných nariadení Mesta Rajec.
 
Tlačivá Mestského úradu


NÁZOV TLAČIVA Typ súboru
Materské školy
MŠ, Obrancov mieru 400/51, Rajec, Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy DOCX ODT PDF
MŠ, Mudrochova 930/10, Rajec, Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy DOCX ODT PDF
Dotazník pre zákonných zástupcov detí materskej školy PDF
Sociálne služby
Žiadosť o poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi DOCX ODT PDF
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby PDF
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu DOCX ODT PDF
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu PDF
Dotácie z rozpočtu Mesta
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Rajec
DOCX ODT PDF
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Rajec
DOCX ODT  
Zúčtovanie dotácie poskytnutej Mestom Rajec
DOCX ODT PDF
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií  z prostriedkov  Mesta Rajec
PDF
Dane a poplatky
FO - PO Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. (Príloha č.2 k opatreniu č. MF/021249/2014-725 PDF
II. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV PDF
III. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB - stavba slúžiaca na jeden účel PDF
III. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB - stavba slúžiaca na viaceré účely PDF
IV. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI Z BYTOV PDF
V. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZA PSA PDF
VI. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY PDF
VII. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE PDF
PRÍLOHA k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane pod ľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. PDF
Priznanie miestnej dane za užívanie verejného priestranstva DOCX ODT PDF
Priznanie k dani za ubytovanie DOCX ODT PDF
Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady DOCX ODT PDF
Referát výstavby
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v meste Rajec DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOCX ODT PDF
Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie DOCX ODT PDF
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby pred jej dokončením DOCX ODT PDF
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie asanačného povolenia DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia DOCX ODT PDF
Ohlásenie drobnej stavby DOCX ODT PDF
Ohlásenie stavebných úprav DOCX ODT PDF
Ohlásenie udržiavacích prác DOCX ODT PDF
Žiadosť - Záväzné stanovisko ku umiestneniu prevádzkarne DOCX ODT PDF
Zrušenie prevádzkarne - oznámenie DOCX ODT PDF
Žiadosť o dočasné uzavretie prevádzky DOCX ODT PDF
Žiadosť o povolenie predajného času DOCX ODT PDF
Žiadosť o zmenu predajného času DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia PDF
Priznanie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia PDF
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia PDF
Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie služieb a na predaj výrobkov na trhovisku, príležitostnom trhu, ambulantný predaj PDF
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie potvrdenia o platnosti trvania Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka DOCX ODT PDF
Žiadosť o vykonanie zmeny údajov v Osvedčení samostatne hospodáriaceho roľníka DOCX ODT PDF
Žiadosť o zrušenie Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka DOCX ODT PDF
Životné prostredie
Podnet na výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta Rajec DOCX ODT PDF
Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny/ drevín DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka DOCX ODT PDF
Priznanie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia PDF
Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady DOCX ODT PDF
Prenájom nebytových priestorov v správe Mesta Rajec
Smernica o určovaní cien pre nájom nebytových priestorov. PDF
Cena nebytových priestorov, pozemkov a cena za nájom hmotného majetku prepočítaná v závislosti od miery inflácie v roku 2013. PDF
Cena nebytových priestorov, pozemkov a cena za nájom hmotného majetku prepočítaná v závislosti od miery inflácie v roku 2014. PDF
Cena nebytových priestorov, pozemkov a cena za nájom hmotného majetku prepočítaná v závislosti od miery inflácie v roku 2015. PDF
Dodatok č. 3 k Smernici o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý nájom – poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec č. 1/2013 zo dňa 24.05.2013. PDF
Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov Kultúrny dom
DOCX ODT PDF
Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov Klub dôchodcov
DOCX ODT PDF
Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov Veľká zasadačka MsÚ
DOCX ODT PDF
Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov Malá zasadačka MsÚ
DOCX ODT PDF

  

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa