Výzva na preloženie cenovej ponuky - Klientske centrum Rajec

MESTO RAJEC

Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec


Rajec, 22.12.2020

 

VÝZVA
  na predloženie cenovej ponuky (v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                    Mesto Rajec

Sídlo:                      Námestie SNP č. 2/2, 015 22  Rajec

IČO:                        00321575

DIČ:                        2020637102

Zastúpený:             Ing. Milan Lipka, primátor

Kontaktná osoba:   Ing. Lucia Rybárová, referent pre ver.obst.

Tel. č., e-mail:          041/5076516, lucia.rybarova@rajec.sk

 

2. Názov predmetu zákazky

 

 „Stavebné úpravy MsÚ v Rajci – vybudovanie Klientskeho centra“

 

3. Druh zákazky

Zákazka na vykonanie stavebných prác (vrátane dodávky materiálnych vstupov), tovaru

 

4. Klasifikácia spoločný slovník obstarávania CPV

45000000-7 Stavebné práce, 45300000-0 Stavebno-inštalačné práce, 45310000-3 Elektroinštalačné práce

 

5. Typ zmluvy

Zmluva o dielo (návrh Zmluvy o dielo tvorí Prílohu č. 5 tejto Výzvy)

                                                                                  

6. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy interiérovej časti objektu mestského úradu. Riešená časť stavebných úprav sa nachádza v prízemnej časti MÚ v Rajci v súčasnosti využívané ako kultúrne oddelenie mesta. Stavba sa nachádza v zastavanom území mesta Rajec, v objekte na parcele registra KN-C č. 84/5, k. ú. Rajec, ktorá je vo vlastníctve mesta Rajec.

V rámci stavebných prác dôjde k odstráneniu jestvujúcich vnútorných dverných výplní ako aj rozdeľovacích výplní funkčných častí s ich nahradením, výmena povrchových úprav podláh vstupných častí a samotných miestností centra. Taktiež dôjde k povrchovým úpravám stien – ich zarovnanie a maľby, vytvorenie stropných podhľadov pre vedenie inštalácií a estetický vzhľad priestorov. Časť oddelenia kultúry bude oddelená od klientskeho centra novovytvorenou zasklenou stenou s dvojkrídlovými dverami. V rámci stavebných úprav budú realizované úpravy WC pre kapacitné požiadavky riešenej časti s výmenou toaliet a umývadiel, doplnenie obkladov a dlažieb toaliet, toalety pre imobilných, dobudovanie miestnosti s výlevkou pre upratovačku. Oddelenie pre pokladňu bude vytvorené v priestore mestskej polície vo vestibule na zrkadlovej strane klientskeho centra. Všetky stavebné úpravy budú realizované v interiérových priestoroch objektu bez zásahu do nosných a obvodových konštrukcií a bez zmeny vonkajšieho vzhľadu objektu.

 

7. Rozsah predmetu zákazky 

Rozsah predmetu zákazky je daný výkazom výmer – viď. Príloha č. 2 tejto výzvy.

   

8. Termín dodania predmetu zákazky

V mesiacoch január -február 2021 nasledovne:

  • Začatie stavebných prác – v deň písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
  • Ukončenie stavebných prác – do 6-tich (šiestich) týždňov od písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom

 

9. Miesto výstavby:

Budova Mestského úradu v Rajci, k. ú. Rajec,  parcela KN-C č. 84/5, okres Žilina, Kraj Žilinský.

 

10. Obhliadka miesta realizácie

Uchádzačom sa vymedzujú nasledujúce dni na obhliadku miesta realizácie: 29.12.2020 a 30.12.2020 vždy o 9,00 hod. na mieste stavby.

 

11. Rozdelenie predmetu zákazky a variantné riešenie

Predmet zákazky nie je rozdelený na  časti. Zadávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.

 

12. Hlavné podmienky financovania

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa a z dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zmysle Zmluvy č. 877/2020 o poskytnutí dotácie  na projekt s názvom „ Zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti služieb občanom na jednom mieste vybudovaním klientskeho centra v meste Rajec“ uzatvorenej podľa § 13 ods. 10 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe publikovanej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  v oblasti regionálneho rozvoja č. 6407/2020/OSMRR a z vlastných zdrojov mesta Rajec.

Uchádzač je povinný cenu uviesť konečnú vrátane nákladov na dopravu, stroje, nástroje, spotrebný materiál, cestovné náhrady, odvody, náhrada za stratu času, poštovné, mzdy a iné náklady na výkon predmetu zákazky. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania.

Fakturácia :Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok (zálohovú platbu). Cena za dielo je splatná na základe jednej faktúry Zhotoviteľa, ktorú je oprávnený vystaviť po riadnom odovzdaní a prevzatí diela. Cena diela je splatná v lehote max. 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu (faktúry). Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

13. Spôsob určenia ceny

Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a uvedená v zložení:

  • Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
  • Sadzba a výška DPH
  • Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v Slovenskej republike v zmysle príslušných predpisov, navrhovanú cenu uvedie v EUR bez DPH a aj v EUR s DPH. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie uchádzač v ponuke.

Cena musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie predmetu zákazky. Cena, ktorú potenciálny dodávateľ v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude. Cena za predmet zákazky je maximálna, pričom musí zahŕňať všetky plnenia nevyhnuté pre riadne splnenie predmetu zákazky.

Ceny uvedené v ponuke uchádzača musia platiť počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky a nie je možné ich zvýšiť.

Ponukovú cenu je potrebné uviesť do Prílohy č. 1 tejto výzvy – Návrh uchádzača na plnenie kritérií.

 

14.  Podmienky účasti uchádzačov

  • Kompletne ocenený predmet zákazky v zmysle Prílohy č. 1 (Návrh uchádzača na plnenie kritérií) a Prílohy č. 2 (Výkaz výmer) tejto Výzvy.

 

  • Osobné postavenie

Preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia :

- §32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. – uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku – uchádzač nepredkladá výpis z príslušného registra, v zmysle Zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uvedenú podmienku overí verejný obstarávateľ

- § 32 ods.1 písm. f)  zákona č. 343/2015 Z. z. -uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – zmysle Zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uvedenú podmienku  overí verejný obstarávateľ

 

  • Ostatné

- Vyplnená a podpísaná Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií

- Vyplnená a podpísaná Príloha č. 2 – Výkaz výmer

- Vyplnená a podpísaná Príloha č. 5 – návrh Zmluvy o dielo

- Vyplnená a podpísaná Príloha č. 6 – Vyhlásenie uchádzača

 

15. Predpokladaná hodnota zákazky:                        48 131,36 eur bez DPH

 

16. Lehota na predkladanie ponúk:                            11.01.2021 do 12:00 hod.

 

17.  Doručovanie:

Doručenie poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy. Uchádzač vloží svoju cenovú ponuku v listinnej forme do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená nasledovnými údajmi:

- adresa predkladania ponúk (adresa verejného obstarávateľa bod 1. Výzvy na predloženie cenovej ponuky),

- adresa uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania,

- označenie zákazky : „Stavebné úpravy MsÚ v Rajci – vybudovanie Klientskeho centra“ - §117 ZVO – NEOTVÁRAŤ!

 

Doručenie prostredníctvom e-mailu: za doručenú sa považuje aj ponuka doručená verejnému obstarávateľovi v stanovenom termíne na e-mailovú adresu podatelna@rajec.sk , do predmetu správy uveďte názov zákazky „Stavebné úpravy MsÚ v Rajci – vybudovanie Klientskeho centra“ - §117 ZVO

 

Osobné doručovanie: Vzhľadom na opatrenia RÚVZ v súvislosti s vývojom epidemickej situácie je Mestský úrad Rajec pre verejnosť od 21.12.2020 do odvolania zatvorený. Osobné doručovanie sa neumožňuje.

 

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa uchádzačovi vráti neotvorená.

 

18. Náklady na ponuku

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Ponuky doručené na adresu zadávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.

                  

19. Preskúmanie ponúk

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote na predkladanie ponúk a spĺňajú formálne náležitosti . Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.

 

20. Ostatné podmienky

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predloženie ponuky sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Viazanosť ponúk je do 15.02.2021.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť rozsah zákazky alebo zrušiť verejné obstarávanie zákazky v závislosti od schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta.

Zákazka bude realizovaná za plnej prevádzky budovy MsÚ. Do ceny diela je nutné zahrnúť aj etapizáciu prác potrebnú  na zabezpečenie plynulej prevádzky subjektov v budove.

 

21.  Prílohy

Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Výkaz výmer

Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 4 – Oznámenie stavebných úprav

Príloha č. 5 – Návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 6 – Vyhlásenie uchádzača

 

 

                                                                                                                Ing. Milan Lipka, v. r.

 

                                                                                                                   primátor mesta

 

 

MESTO RAJEC

Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec

 ___________________________________________________

 

 

                                                                                                             Všetkým uchádzačom

                          

 

List číslo/zo dňa             Naše číslo                   Vybavuje/linka                            V Rajci/dátum

                                   431/2020/OIVaŽP-095       Ing. Rybárová, 041/5076516   12.01.2021   

 

Vec

Doplnenie vysvetlenia súťažných podkladov č. 3

 

             Verejný obstarávateľ, Mesto Rajec so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, týmto dopĺňa vysvetlenie k súťažným podkladom v rámci Výzvy na predloženie cenovej ponuky na obstaranie zákazky s názvom "Stavebné úpravy MsÚ v Rajci - vybudovanie Klientskeho centra" vyhlásenej dňa 22.12.2020, na základe otázok uchádzača doručených dňa 10.01.2021 nasledovne:

 Otázka č. 1:

Vo Výkaze výmer je len pašokovanie – maľba stien a stropov nie je v rozpočte bude sa realizovať
Odpoveď č. 1:
Maľba stien a stropov je zahrnutá v zadaní objektu 01 – Klientske centrum, položka č. 43.
 
Otázka č. 2:
Vo výkaze výmer je len celoplošné prilepenie sieťky a prednastrek – výkaz výmer neobsahuje omietky budú sa realizovať?
Odpoveď č. 2:
Omietky sa budú realizovať a sú zahrnuté v zadaní objektu 01 – Klientske centrum, položka č. 5.
 
Otázka č. 3:
Vo výkaze máme :

Dvere hliníkové bezpečnostné  s bočným svetlíkom SM, zvislý otvor 1krídlové 140x220 cm

ks

6,000

 

Nie sú zakreslené v PD. Koľko ich reálne bude?
Odpoveď č. 3:
Vyššie uvedený typ dverí je vo výkresovej časti zakreslený pod položkou D4 vo výkrese č. N-02. Tohto typu dverí bude reálne 6 ks ako je uvedené vo výkaze výmer.
 
Otázka č. 4:
Vo výkaze máme:

Dvere plastové vnútoré hladké 2 krídlové s bočními svetlíkmi a nadsvetlíkom 230x295 cm - R 30

ks

2,000


Nie sú zakreslené v PD. Koľko ich reálne bude?
Odpoveď č. 4:
Vyššie uvedený typ dverí je vo výkresovej časti zakreslený pod položkou D2 vo výkrese č. N-02. Tohto typu dverí budú reálne 2 ks ako je uvedené vo výkaze výmer.

 

Otázka č. 5:
Vo výkaze máme:

Dvere plastové vnútoré hladké 2 krídlové s bočními svetlíkmi a nadsvetlíkom 230x295 cm

ks

1,000

Kde s=u zakreslené v PD

Odpoveď č. 5:
Vyššie uvedený typ dverí je vo výkresovej časti zakreslený pod položkou D2 vo výkrese č. N-02. Dvere oddeľujú miestnosť 1.02 od neriešeného priestoru (Kultúrne oddelenie). Tohto typu dverí bude reálne 1 ks ako je uvedené vo výkaze výmer.
 
Otázka č. 6: 
Žiadame dodať výpis prvkov pre plastove a hlinikové prvky.
Odpoveď č. 6: 
Verejný obstarávateľ nedisponuje výpisom prvkov pre plastové a hliníkové prvky. Verejný obstarávateľ má za to, že plastové a hliníkové prvky sú dostatočne špecifikované v dokumentoch zverejnených v rámci predmetného verejného obstarávania.
 
Otázka č. 7:
Žiadame o predĺženie termínu predkladania ponuk, nakoľko VV je nedostatočný a mätočný
Odpoveď č. 7:
Verejný obstarávateľ má za to, že Zadanie (výkaz výmer) je úplný. Neboli v ňom vykonané zmeny na základe vyššie uvedených otázok uchádzača  a preto aktuálne zverejnený termín predkladania cenových ponúk ostáva nezmenený.
Ostatné podmienky a obsah Výzvy a jej príloh zostávajú nezmenené.
 
S pozdravom
                                                                                        Ing. Milan Lipka, v. r.
                                                                                           primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa