Infozákon

Infozákon

INFOZÁKON
 Právo na informácie
Právo na informácie patrí medzi základné práva zaručené Ústavou Slovenskej republiky.
Štátne orgány a orgány územnej samosprávy majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.
(Čl. 26 odst. 5 Ústavy SR).
 
Na základe § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov je obec povinnou osobou, tzn. obec je povinná zverejňovať a sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii, a to za podmienok vymedzených týmto zákonom.
 
Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie. Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií.
 
Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené.
 
Sadzobník správnych poplatkov, ktoré Mesto Rajec vyberá za správne úkony.
 
Prevod a prechod nehnuteľných a hnuteľných vecí vo vlastníctve Mesta Rajec do vlastníctva tretích osôb v zmysle ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
 
Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Mesta Rajec.
 
Základné údaje, spôsob zriadenia Mesta Rajec, jeho právomoci a kompetencie.
 
Štatút Mesta Rajec.
 
Organizačný poriadok Mestského úradu v Rajci, organizačná štruktúra
 
Prehľad predpisov, podľa ktorých Mesto Rajec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu.
 
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 

Informačná povinnosť v zmysle nariadenia EPaR EÚ 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Informačná povinnosť     Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľ Zodpovedná osoba   Meno / Názov   Mesto Rajec Alena Uríková   IČO   00321575     Adresa   Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec     E-mail   podatelna… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa