Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, aktualizácia 2019-2025.

MESTO  RAJEC
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 
Vážení občania,
 
          uznesením MZ č. 44/2019 zo dňa 23.mája 2019 bolo schválené doplnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta , aktualizácia 2019-2025.
 
Touto cestou vyzývame občanov a širokú verejnosť o zaslanie podnetov a návrhov na doplnenie
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, aktualizácia 2019-2025.

Svoje pripomienky môžete zasielať písomne  na adresu:

Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec,
                e-mailom: podatelna@rajec.sk,
                Slovesko.sk - Všeobecná agenda mesta Rajec
 
v termíne do 30.6.2019
 

V Rajci, 3.6.2019

Bc. Júlia Tomčíková, v.r.
Vedúca oddelenia výstavby

Zverejnené dňa : 3.6.2019

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2008-2018

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2008-2018
       Strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec  na roky 2008-2018  bol  dňa 27. marca 2008  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva v Rajci uznesením číslo 35/2008 schválený. Na úradnej tabuli vyvesený… viac informácii

Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - aktualizácia na obdobie 2015 - 2020

Strategický dokument „Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina AKTUALIZÁCIA NA OBDOBIE 2015 – 2020“ je spracovaný podľa zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, v znení zákona č. 309/2014 Z. z. účinného od 1. januára 2015.   Je to strednodobý rozvojový… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa