Sociálna starostlivosť

              
Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2020 - Domov vďaky Rajec
 
Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2018 - Domov vďaky Rajec
 
Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2018 - Opatrovateľská služba Mesto Rajec
 
KOMUNITNÝ PLÁN MESTA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB RAJEC
Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument pre sociálnu oblasť, spracovanie ktorého vyplýva samospráve zo Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť
viac informácií: Komunitný plán mesta Rajec  
 
 Domov vďkaky; odkaz na novú stránku
DOMOV VĎAKY - RAJEC
Zriaďovateľ:  Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec 
Kontakt: 
Adresa:  Námestie Andreja Škrábika 38/3, 01501 Rajec 
Telefón:  041 - 5423726    Fax:  041 - 5422175
www:  domovvdaky.info   email:  domovvdaky@mail.t-com.sk
 
 Klub dôchodcov Rajec
KLUB DÔCHODCOV
Kontakt:    ... viac informácií
Adresa:  Mestský úrad oddelenie správne
                Námestie SNP 2/2,01501 Rajec 

Telefón:  041 - 5076511    Fax:  041 - 5422224
                Denné centrum - Klub dôchodcov
Telefón: 041- 5422532 vždy od 14,00h.- 17,00h.
                denne okrem piatku a soboty.
 
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ŽILINA
pracovisko Rajec
Kontakt: 
Adresa: 
- ÚPSVaR Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina
Telefón:
- Oddelenie služieb pre občana: 041 - 2442 212, -312, -313
Úradné hodiny:
- Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
- Utorok     8:00-12:00 13:00-15:00
- Streda     8:00-12:00 13:00-17:00
- Štvrtok         nestránkový deň
- Piatok     8:00-12:00
www:  ÚPSVaR Žilina  
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
 
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú,
že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky.
 
     Postavenie, pôsobnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, podmienky výkonu tejto funkcie a zriadenie Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím upravuje zákon č. 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2015. Tento zákon predovšetkým vytvoril inštitucionálne zabezpečenie verejnej ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím.
 
    Komisár sa podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím, podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná (Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčný protokol prijaté Valným zhromaždením OSN).
 
 
Sociálna starostlivosť - hlavná sekcia  ...naspäť

ANKETA - „PREPRAVNÁ SLUŽBA“

ANKETA  -  „PREPRAVNÁ SLUŽBA“
M E S T O   R A J E C   A N K E T A k pripravovanej sociálnej službe „PREPRAVNÁ SLUŽBA“       V nadväznosti na zverejnený článok v mesačníku „RAJČAN“ 09/2019  Mesto Rajec dáva do povedomia občanom Rajca pripravovanú sociálnu… viac informácii

Prepravná služba

Prepravná služba
    Mesto Rajec dáva do povedomia občanom Rajca pripravovanú sociálnu službu:           „Prepravnú službu“, ktorá bude zabezpečovaná 5 miestnym automobilom s plošinou pre imobilných občanov.  Prepravná služba bude zabezpečená… viac informácii

Máte v rodine príbuzného, ktorý je odkázaný na pomoc druhej osoby?

  Máte v rodine príbuzného, ktorý je odkázaný na pomoc druhej osoby?   Človek s pribúdajúcimi rokmi prichádza nato, že už nie všetko dokáže vybaviť, urobiť či pozháňať ako kedysi. S pribúdajúcim vekom sily ubúdajú, a akosi sa nám niekedy zdá, že už neurobíme veci tak rýchlo, prípadne… viac informácii

Sociálne služby v meste Rajec – ústavná starostlivosť

  Sociálne služby v meste Rajec – ústavná starostlivosť        Forma pomoci pri starostlivosti o odkázaného člena rodiny môže byť formou opatrovateľskej služby prostredníctvom profesionálnych opatrovateliek v domácom prostredí, alebo ak sa opatrovaný alebo rodina… viac informácii

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby pre rok 2020

Domov vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38/3 , 015 01 Rajec Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby pre rok 2020 Názov Čiastka rok 2019 v € Materiál 60 340,44 Energie 15 682,49 Opravy a udržiavanie 2 352,64 Cestovné 18,13 Služby 9 … viac informácii

Mesto Rajec a sociálne služby pre občanov - Denný stacionár

Mesto Rajec a sociálne služby pre občanov - Denný stacionár
  Denný stacionár   Vážení obyvatelia, milí dôchodcovia!   Touto cestou Vám oznamujeme, že v Domove vďaky Rajec máte možnosť stráviť v dennom stacionári príjemné chvíle. Denný stacionár je otvorený od pondelka do piatka od 7.00 do 16. 30 hod, kde je zabezpečená strava 3x v… viac informácii
« späť 1 2 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa