Civilná ochrana

ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI
 
Civilná ochrana SR  Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť spoločnosti prinášajú rôzne riziká, ktoré môžu mať priamy vplyv na naše zdravie a v krajnom prípade aj na naše životy.
     Hlavný poslaním civilnej ochrany je ochrana ľudí, ich zdravia a majetku. Každý deň sa stretávame s rôznymi rizikami, ktoré sú okolo nás, či už v rámci svojej pracovnej činnosti v cestnej premávke, ako aj v našom bezprostrednom okolí, kde bývame a podobne. Na to, aby sme sa mohli vyhnúť takýmto rizikám, je potrebné v prvom rade ich poznať, vedieť posúdiť ich vplyv na naše životy a prijať adekvátne opatrenia voči nim, teda chrániť sa.
   Úlohy súvisiace so zabezpečením civilnej ochrany po roku 1989 ustúpili do úzadia a nastalo určité vákuum v tejto oblasti. I napriek tomu v dnešnej dobe je ešte určité podceňovanie tejto oblasti existujúce v polemikách potreby a dôvodov zaoberania sa civilnou ochranou. Ako argument azda netreba zvlášť zdôrazňovať informácie o záplavách, zosuvoch pôdy, ktoré sa sústavne vyskytujú so zvyšujúcou sa intenzitou.
   Mesto Rajec leží v kotline, kde sme v ostatných rokoch našťastie nezaznamenali takéto živelné pohromy, avšak nie je vylúčené, že závažné udalosti nemôžu postihnúť nás všetkých, ktorí v Rajci bývame. V prípade že by akákoľvek živelná pohroma, havária, či katastrofa postihla naše územie, musí byť už dnes pripravená rada opatrení súvisiacich s ochranou občanov v našom meste. Dnes, keď žijeme v pokojnej situácií, nás takéto otázky netrápia, avšak v prípade kalamity, či pohromy, vznikne otázka, čo si zobrať so sebou potrebné?, na koho sa obrátiť?, kam sa dočasne ukryť? atď. Pre prípad takýchto situácií má každá obec povinnosti vyplývajúce so Zákona č. 42/1994, Z. z., v znení neskorších predpisov „o civilnej ochrane obyvateľstva“. Prvoradou úlohou obce je včas varovať obyvateľov o nebezpečenstve, vykonať záchranné práce, evakuovať obyvateľov na postihnutej časti územia a plniť ďalšie úlohy s tým spojené.
   Našim cieľom je prioritne informovať obyvateľstvo a verejnosť o dôležitých informáciách súvisiacich s vyššie uvedeným zákonom v podmienkach Mesta Rajec, s dôrazom na informácie o zdrojoch ohrozenia, možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí atď. Okrem uvedených skutočností, v súvislosti s civilnou ochranou, je potrebné mať na mysli i úlohy súvisiace s prípravou na sebaobranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci. Tieto úlohy sa dotýkajú nás všetkých a nemali by byť preto podceňované, či ponechávané na „niekoho“, kto to za nás urobí.
 
 
 
 
naspäť
Civilná ochrana - úvodná stránka

1. Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

1. Dôležité telefónne čísla tiesňového volania
Si v tiesni?Potrebuješ pomoc ? ....Volaj číslo 112 ( Európske číslo tiesňového volania)   Čo je to TIESEŇ ? Je to stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci.     DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE… viac informácii

2. Varovanie obyvateľstva

2. Varovanie obyvateľstva
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA   Varovania obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne doplňované hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných… viac informácii

3. Únik nebezpečnej látky

3. Únik nebezpečnej látky
NEBEZPEČNÉ LÁTKY    Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku. Obecne pod nebezpečnými látkami… viac informácii

4. Teroristický útok

4. Teroristický útok
Čo robiť v prípade teroristického útoku?   ZACHOVAŤ ROZVAHU A POKOJ NEŠÍRIŤ PANIKU   Improvizovane si chrániť dýchacie cesty vlhkou tkaninou, opustiť urýchlene ohrozený priestor – kolmo na smer vetra a ukryť sa vo vhodnej budove. Sledovať informácie v televízii, rádiu a mestskom… viac informácii

5. Činnosť v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami

5. Činnosť v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami
ČINNOSŤ V OBLASTI OHROZENIA POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a zaplaví priľahlé územie. ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRED OHROZENÍM POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI - vytypujte si bezpečné miesto, ktoré nebude… viac informácii

6. Evakuácia obyvateľstva

6. Evakuácia obyvateľstva
EVAKUÁCIA OBYVATEĽSTVA    Evakuácia patrí medzi základné druhy kolektívnej ochrany obyvateľstva a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území: a) krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín, b) dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách.… viac informácii

7. Jednoduché úkryty budované svojpomocne

7.  Jednoduché úkryty budované svojpomocne
  JEDNODUCHÉ ÚKRYTY BUDOVANÉ SVOJPOMOCNE   Jednoduché úkryty budované svojpomocne ( JÚBS )- pomôcka pre civilnú ochranu obyvateľstva k spohotoveniu JÚBS   ... viac informácií Publikácia Jednoduché úkryty budované svojpomocne je určená pre občanov, samosprávne orgány, orgány… viac informácii

8. Legislatíva a Revue Civilná ochrana

8. Legislatíva a Revue Civilná ochrana
Legislatíva súvisiaca so zabezpečením civilnej ochrany   Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov   Predpis č. 532/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach na… viac informácii
« späť 1 2 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa