Výzva na predkladanie ponúk

Verejná vyhláška - Obchodná verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy

Verejná  vyhláška - Obchodná verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy
MESTO RAJEC, NÁMESTIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC, IČO:00 321 575   Vyhlasuje podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  … viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Lipová, Rajec - malá telocvičňa

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY   Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa:   Názov organizácie:   … viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Tvorba a distribúcia mestských novín

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZVO“) na predmet zákazky (ďalej len Výzva): „Tvorba a distribúcia mestských novín“   1) Identifikácia… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stavebné úpravy ciest – ulica Švermova ( k Domu smútku), ulica Partizánska (vedľajšia pri ihrisku), Rajec

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie:     … viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Elektroinštalácia pre plynovú kotolňu v Domove vďaky v Rajci

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie:  Mesto RajecIČO:       … viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Elektromobil pre mesto Rajec

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka postupom podľa §117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Elektromobil pre mesto Rajec 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: Mesto Rajec Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec… viac informácii

Obchodná verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva majetku mesta, a to nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Kľače

MESTO RAJEC, NÁMESTNIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC, IČO:00 321 575   Vyhlasuje   podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  … viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zníženie energetickej náročnosti hospodárskeho pavilónu MŠ Mudrochova, Rajec

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie:… viac informácii

Projekt výmeny vnútorného osvetlenia v budovách Mesta Rajec – financovanie v splátkach

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)   1. Predmet zákazky: Projekt výmeny vnútorného osvetlenia v budovách Mesta Rajec – financovanie v splátkach … viac informácii

Podmienky obchodnej verejnej súťaže - nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v budove Mestského úradu v Rajci

Podmienky obchodnej verejnej súťaže   Prenechanie nebytového priestoru do nájmu sa uskutočňuje v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rajec v znení neskorších dodatkov a v súlade s uznesením MZ v Rajci č. 20/2018 zo dňa 01.marca 2018.   Článok I. Identifikačné… viac informácii
« späť 1 2 3 4 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa