Výzva na predkladanie ponúk

Obchodno verejná súťaž na podávanie najvýhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov (garáží)

Obchodno verejná súťaž na podávanie najvýhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov (garáží)
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2,  015 22 Rajec, IČO: 00321575  vyhlasuje     v zmysle §9a, ods. 1 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na… viac informácii

Výzva na preloženie cenovej ponuky - Klientske centrum Rajec

MESTO RAJEC Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec Rajec, 22.12.2020   VÝZVA   na predloženie cenovej ponuky (v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zá… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec

Mesto Rajec Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec                                                                         … viac informácii

Obchodná verejnú súťaž - KNC parcela č. 1316/18; KNC parcela č. 276/11

MESTO RAJEC, NÁMESTNIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC, IČO:00 321 575   podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje  … viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Sanácia vlhkosti mestského múzea v Rajci

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Sanácia vlhkosti mestského múzea v Rajci.   Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Mesto Rajec IČO: 00321575 Zadávateľ nie je platca DPH Adresa: Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, SK Kontaktná osoba: Bc. Júlia Tomčíková, +421918 592 964, julia… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nájomný bytový dom /33 bytových jednotiek/ Hollého ul. Rajec - stavebné úpravy

Výzva na predloženie cenovej ponukyNázov zákazky: Nájomný bytový dom /33 bytových jednotiek/ Hollého ul. Rajec - stavebné úpravy   Identifikácia verejného obstarávateľa Názov:  Mesto Rajec IČO:  00321575 Zadávateľ nie je platca DPH Adresa: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, SK Kontaktná… viac informácii

Verejná vyhláška - Obchodná verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy

Verejná  vyhláška - Obchodná verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy
MESTO RAJEC, NÁMESTIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC, IČO:00 321 575   Vyhlasuje podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  … viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Lipová, Rajec - malá telocvičňa

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY   Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa:   Názov organizácie:   … viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Tvorba a distribúcia mestských novín

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZVO“) na predmet zákazky (ďalej len Výzva): „Tvorba a distribúcia mestských novín“   1) Identifikácia… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stavebné úpravy ciest – ulica Švermova ( k Domu smútku), ulica Partizánska (vedľajšia pri ihrisku), Rajec

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie:     … viac informácii
« späť 1 2 3 4 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa