ZMLUVY - FAKTÚRY - OBJEDNÁVKY od 01.01.2012


Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Suma s DPH Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
12.07.2019 Darovacia zmluva
2019/178
1,000.00 Ing. Máriou Majchrákovou,
Rajec
detail
11.07.2019 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku mesta
2019/177
730.00 Miroslav Hulín a manželka Katarína Hulínová
Rajec
detail
10.07.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2019
2019/176
3,000.00 Maratón klub Rajec
Mudrochova 909/4, Rajec
detail
08.07.2019 Obchodná zmluva o reklamnej spolupráci č.570/2019
2019/172
1,500.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
08.07.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-4291/2019/3.2
2019/173
0.00 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava l
detail
26.06.2019 ZMLUVA na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
2019/171
0.00 LUNYS, s,r,o.
Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad
detail
26.06.2019 ZMLUVA na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
2019/170
0.00 LUNYS, s,r,o.
Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad
detail
25.06.2019 ZMLUVA O PRENÁJME DVD NA VEREJNÉ PREMIETANIE
2019/162
0.00 BONTONFILM a.s.
Na vrátkach 1F, Bratislava
detail
20.06.2019 DODATOK č. 2 ZML 2019/166 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2019/166
0.00 Štefan Hodas
Rajec
detail
20.06.2019 DODATOK č. 1 ZML 2019/167 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2019/167
0.00 Miroslav Špánik
Rajec
detail
20.06.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/168 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/168
60.47 Pavol Lietavec
Rajec
detail
19.06.2019 Smlouva o dílo uzavrená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znení, mezi níže uvedenými smluvními stranami
2019/160
2,500.00 MojeChytreDite.cz s.r.o.,
Praha 3, Roháčova 188/37, Česká republika
detail
18.06.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/165 uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2019/165
29.10 Iveta Farkašová
Rajec
detail
13.06.2019 Darovacia zmluva
2019/164
140.00 PRIMS, s.r.o.
Farská 3,01001 Žilina
detail
12.06.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2018
2019/163
1,365.76 MAS Rajecká dolina
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
detail
12.06.2019 Zmluva o nájme pozemku uzatvorená v zmysle §663 a nasl. Občianskeho zákonníka
2019/161
9.01 Emília Smatanová
Rajec
detail
04.06.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2019
2019/159
200.00 OZ Tilia
Jilemnického 6, 015 01 Rajec
detail
30.05.2019 Zmluva o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel uzatvorená podľa § 24 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v spojení s § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a ...
2019/157
0.00 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
29.05.2019 DODATOK č. 7 ZML 2019/156 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2019/156
0.00 Marta Jarinová
Rajec
detail
29.05.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/155 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
219/155
76.52 Tomáš Mišo a manželka Miriam Mišová
Rajec
detail
29.05.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/154 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/154
55.27 Patrik Nemček
Rajec
detail
27.05.2019 Dodatok č. 1 "Dl" k ZoD č. objednávateľa 2019/139 č. zhotoviteľa 19/2019/08431
2019/158
7,170.11 CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
detail
23.05.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2019
2019/152
200.00 Rodinné centrum Paletka, Občianske združenie
Námestie A. Škrábika 5, Rajec
detail
23.05.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2019
2019/153
100.00 Aktívny park Rajec, Občianske združenie
M.R Štefánika 624/10, 015 01 Rajec
detail
21.05.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2018
2019/148
3,500.00 Občianske združenie APLAUZ
Lipová 154/1, 01501 Rajec
detail
20.05.2019 Rámcová kúpna zmluva - časť 1 až 6
2019/151
128,755.00 Autocont s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
detail
20.05.2019 Licenčná zmluva, Zmluva o poskytovaní služieb Č. 1/2019, Zmluva o spracúvaní osobných údajov
2019/150
5,760.00 DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
detail
17.05.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2019 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 149/2018
2019/149
250.00 VZDELANIE –BRÁNA DO ŽIVOTA Občianske združenie
Javorová 5, 015 01 Rajec
detail
10.05.2019 DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo č. ZML 2017/193 uzavretá podľa § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
2019/132
3,237.00 inggroup, s.r.o.
Revolučná 10, 010 01 Žilina
detail
10.05.2019 Zmluva č. 9179170050 o sprostredkovaní prístupu k počítačovej sieti Internet
2019/146
16.67 Nelson Services, s.r.o.·
Konská 338
detail
10.05.2019 Rámcová dohoda s jedným hospodárskym subjektom uzavretá podľa § 83 ods. (2) až (9) zákona Č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. (2) zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodné
2019/145
21,162.24 M KREO studio, s.r.o.
Murgašova 1298116,01001 Žilina
detail
06.05.2019 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_96/2019 uzavretá na základe § 269 ods.2 zákona č.513/1991 v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“)
2019/143
20.91 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
Košice, Čs. armády 20
detail
03.05.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2019
2019/142
4,000.00 Futbalový klub Rajec
Hollého 211, Rajec
detail
03.05.2019 Zmluva o dielo č. 2019/139 - č.19/2019/08431 - uzavretá pod!'a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
2019/139
71,674.61 CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
detail
25.04.2019 Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
2019/133
451.05 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12,010 01 Žilina
detail
24.04.2019 DODATOK č. 8 ZML 2019/137 K ZMLUVE O NÁJME BYTU č. ZML 2011/104 zo dňa 10.5.2011 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2019/137
0.00 Peter Uhlárik a Ivana Uhláriková
Rajec
detail
24.04.2019 DODATOK č. 3 ZML 2019/138 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2019/138
0.00 Stanislav Hubený a Miroslava Hubená
Rajec
detail
24.04.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2019/32 zo dňa 28.1.2019 ZML 2019/134 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, ktorá bola uzavretá
2019/134
0.00 Gabriela Kavecká
Rajec
detail
24.04.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/136 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/136
118.98 Michaela Myšiaková
Rajec
detail
24.04.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/135 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/135
123.69 Tomáš Pekara a manželka Jana Pekarová
Rajec
detail
18.04.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/131 uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2019/131
61.24 Darina Hulínová
Rajec
detail
15.04.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/128 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/128
88.11 Erik Pastierčin
Rajec
detail
12.04.2019 Dohoda č. 19/25/060/125 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracovisko...
2019/127
1,995.52 Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
04.04.2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DARU
2019/140
88.00 Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo
Sládkovičova 686, 015 01 Rajec
detail
29.03.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta
2019/117
20.00 Koledová Daša
Rajec
detail
22.03.2019 DODATOK č. 1 ZML 2019/114 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2019/114
0.00 Štefan Hodas
Rajec
detail
22.03.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/113 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/113
97.59 Jarmila Zaťková
Rajec
detail
21.03.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta
2019/123
20.00 Kavecká Gabriela
Rajec
detail
19.03.2019 Darovacia zmluva ktorá bola uzatvorená dolu udaného dňa, mesiaca a roku
2019/112
1,650.00 Margita Pialová
Rajec
detail
12.03.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta
2019/122
20.00 Rybár Emil
Rajec
detail
« späť 1 2 3 4 10 20 29 38 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa