ZMLUVY - FAKTÚRY - OBJEDNÁVKY od 01.01.2012


Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Suma s DPH Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
19.09.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2019
2019/246
1,100.00 Tenisový klub Rajec; OZ
Partizánska 55, Rajec, 015 01
detail
17.09.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2019
2019/244
1,000.00 Maratón klub Rajec; OZ
Mudrochova 909/4, Rajec
detail
09.09.2019 Servisná zmluva, zmluva o kontrolnej činnosti (servis a údržba kamerového systému)
2019/245
0.00 Nelson Services, s.r.o.
Konská 338,013 13
detail
09.09.2019 DOHODA o ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní technickej služby, podľa § 14 Zákona č. 634/2005 § 3 až 5 zákona č. 47312005 o súkromnej bezpečnosti, ktorá bola uzavretá dňa 20.10.2008 medzi zmluvnými stranami
2019/243
0.00 ELPA ALARM s.r.o.
Malá Čierna 115 Rajec
detail
04.09.2019 ZMLUVA O OBSTARANÍ Uzavretá dolu udaného dňa, mesiaca roku medzi
2019/221
0.00 Richard Kohler, s.r.o.
Bytčiančinova 323/14,013 II Lietavská Lúčka
detail
04.09.2019 Darovacia zmluva č. 2/2019 uzatvorená podl'a § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení
2019/223
0.00 Michal Rybárik
Rajec
detail
03.09.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2019
2019/215
300.00 Slovenský zväz záhradkárov – PZ Rajec, OZ
1. mája 438/30, Rajec
detail
03.09.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2019
2019/220
4,000.00 Futbalový klub Rajec
Hollého 211, Rajec
detail
28.08.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Rajec v roku 2019
2019/218
500.00 Art in motion Dance Club Rajec, OZ
Bystrická 140/62, 015 01 Rajec
detail
23.08.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/217 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/217
110.00 Nikola Muchová
Rajec
detail
23.08.2019 DODATOK č. 2. k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov
2019/216
0.00 Ing. Viliam Čech
K Surdoku 9, 080 01 Prešov, SR
detail
19.08.2019 Zmluva o dielo č. 2019/205 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
2019/205
148,586.17 GFCH spol. s r. o.
Vojtecha Tvrdého 12, žilina
detail
19.08.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
2019/204
3,000.00 Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
detail
14.08.2019 Kúpna zmluva uzatvorená podľa §§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka dolu udaného dňa, mesiaca a roku
2019/210
1,386.00 Lenka Špániková
.
detail
13.08.2019 ZMLUVA o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
2019/209
850.00 KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, Bratislava
detail
06.08.2019 Zmluva o výpožičke pozemku na dočasné bezplatné užívanie
2019/191
0.00 Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniová 17, 833 15 Bratislava 37
detail
31.07.2019 Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
2019/206
21.75 KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, Bratislava
detail
23.07.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2019
2019/195
300.00 OZ Znalosť
Janka Kráľa 1095/36, 015 01 Rajec
detail
23.07.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2019
2019/196
300.00 Jednota dôchodcov na Slovensku
Nádražná 284, Rajec
detail
22.07.2019 Darovacia zmluva
2019/192
1,650.00 Viera Slyšková, v zastúpení pánom Jozefom Slyškom
Rajec
detail
22.07.2019 Kúpna zluva č. 01/19/02/215
2019/197
29,950.00 AT a.s.
Dlhá 84, Žilina
detail
19.07.2019 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
2019/193
217.60 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17 811 05 Bratislava
detail
19.07.2019 Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla
2019/194
743.06 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17 811 05 Bratislava
detail
17.07.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2019
2019/179
250.00 VZDELANIE–BRÁNA DO ŽIVOTA Občianske združenie
Javorová 5, 015 01 Rajec
detail
12.07.2019 Darovacia zmluva
2019/178
1,000.00 Ing. Máriou Majchrákovou,
Rajec
detail
11.07.2019 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku mesta
2019/177
730.00 Miroslav Hulín a manželka Katarína Hulínová
Rajec
detail
10.07.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2019
2019/176
3,000.00 Maratón klub Rajec
Mudrochova 909/4, Rajec
detail
08.07.2019 Obchodná zmluva o reklamnej spolupráci č.570/2019
2019/172
1,500.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
08.07.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-4291/2019/3.2
2019/173
0.00 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava l
detail
28.06.2019 Zmluva o prenájme tlačového zariadenia. č.05201933
2019-627
699.00 Z + M servis, spol. s.r.o.
Nevädzová 6, 821 01, Bratislava
detail
26.06.2019 ZMLUVA na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
2019/171
0.00 LUNYS, s,r,o.
Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad
detail
26.06.2019 ZMLUVA na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
2019/170
0.00 LUNYS, s,r,o.
Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad
detail
25.06.2019 ZMLUVA O PRENÁJME DVD NA VEREJNÉ PREMIETANIE
2019/162
0.00 BONTONFILM a.s.
Na vrátkach 1F, Bratislava
detail
20.06.2019 DODATOK č. 2 ZML 2019/166 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2019/166
0.00 Štefan Hodas
Rajec
detail
20.06.2019 DODATOK č. 1 ZML 2019/167 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2019/167
0.00 Miroslav Špánik
Rajec
detail
20.06.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/168 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/168
60.47 Pavol Lietavec
Rajec
detail
19.06.2019 Smlouva o dílo uzavrená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znení, mezi níže uvedenými smluvními stranami
2019/160
2,500.00 MojeChytreDite.cz s.r.o.,
Praha 3, Roháčova 188/37, Česká republika
detail
18.06.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/165 uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2019/165
29.10 Iveta Farkašová
Rajec
detail
13.06.2019 Darovacia zmluva
2019/164
140.00 PRIMS, s.r.o.
Farská 3,01001 Žilina
detail
12.06.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2018
2019/163
1,365.76 MAS Rajecká dolina
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
detail
12.06.2019 Zmluva o nájme pozemku uzatvorená v zmysle §663 a nasl. Občianskeho zákonníka
2019/161
9.01 Emília Smatanová
Rajec
detail
04.06.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2019
2019/159
200.00 OZ Tilia
Jilemnického 6, 015 01 Rajec
detail
30.05.2019 Zmluva o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel uzatvorená podľa § 24 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v spojení s § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a ...
2019/157
0.00 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
29.05.2019 DODATOK č. 7 ZML 2019/156 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2019/156
0.00 Marta Jarinová
Rajec
detail
29.05.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/155 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/155
76.52 Tomáš Mišo a manželka Miriam Mišová
Rajec
detail
29.05.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/154 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/154
55.27 Patrik Nemček
Rajec
detail
27.05.2019 Dodatok č. 1 "Dl" k ZoD č. objednávateľa 2019/139 č. zhotoviteľa 19/2019/08431
2019/158
7,170.11 CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
detail
23.05.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2019
2019/152
200.00 Rodinné centrum Paletka, Občianske združenie
Námestie A. Škrábika 5, Rajec
detail
23.05.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2019
2019/153
100.00 Aktívny park Rajec, Občianske združenie
M.R Štefánika 624/10, 015 01 Rajec
detail
21.05.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2018
2019/148
3,500.00 Občianske združenie APLAUZ
Lipová 154/1, 01501 Rajec
detail
« späť 1 2 3 4 11 20 30 39 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa