ZMLUVY - FAKTÚRY - OBJEDNÁVKY od 01.01.2012


Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Suma s DPH Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
09.02.2018 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 2018/42 (uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)
2018/042
1,584.00 Agentúra Európa, s.r.o.
Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina
detail
06.02.2018 Kúpna zmluva (prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam) uzavretá podľa ust. § 588 a nasl. a ust. § 133 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a ...
2018/040
758,774.08 MATEA, s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
detail
05.02.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2018
2018/039
1,000.00 Stolnotenisový klub Rajec
Smreková 187/1, Rajec, 015 01
detail
31.01.2018 Zmluva o nájme nehnuteľnosti uzatvorená v zmysle §663 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/035
1,203.20 AGROREGIÓN, a.s.
Hollého 203/50, 015 01 Rajec
detail
31.01.2018 Zmluvu o bežnom účte
2018/037
0.00 VÚB BANKA
Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava 25
detail
30.01.2018 Dohoda rekapitulácie preddavkových platieb rekapitulácie preplatkov a nedoplatkov vyúčtovacích faktúr
2018/036
0.00 Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
detail
30.01.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/25 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/025
97.59 Mária Dobešová
Rajec
detail
30.01.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/20 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/020
64.94 Jana Albertová
Rajec
detail
30.01.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2017/83 zo dňa 3.5.2017 ZML 2018/32 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, ktorá ...
2018/032
72.00 Patrícia Gaňová a manžel Daniel Gaňa
Rajec
detail
30.01.2018 DODATOK č. 4 ZML 2018/29 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/029
0.00 Štefan Hodas
Rajec
detail
30.01.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2017/178 zo dňa 28.9.2017 ZML 2018/31 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, ktorá bola uzavretá
2018/031
60.00 Katarína Hudeková a a manžel Mário Mušuka
Rajec
detail
30.01.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/23 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/023
118.98 Darina Hulinová
Rajec
detail
30.01.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/26 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/026
80.00 Juraj Kavecký
Rajec
detail
30.01.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/21 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/021
84.56 Priska Melišíková
Rajec
detail
30.01.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/27 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/027
110.00 Katarína Nováková
Rajec
detail
30.01.2018 Dodatok č. 2 ZML 2018/28 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle §3 a násl. zákona č.116/90 Zb. v znení neskorších predpisov
2018/028
0.00 Katarína Nováková
Rajec
detail
30.01.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/24 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/024
88.11 František Pavlík a manželka Mária Pavlíková
Rajec
detail
30.01.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/22 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/022
115.00 Mgr. Zuzana Pekarová a a manžel Jozef Pekara
Rajec
detail
30.01.2018 DODATOK č. 4 ZML 2018/30 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/030
0.00 Svarinská Mária
Rajec
detail
26.01.2018 ZMLUVA O POSKYTNUTí GRANTU č. NT17_2_41
2018/033
1,300.00 Nadácia Tesco
Kamenné nám. 1/A, 81561 Bratislava-Staré Mesto
detail
25.01.2018 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
2018/018
113.36 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17 811 05 Bratislava
detail
25.01.2018 Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla
2018/019
263.21 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17 811 05 Bratislava
detail
23.01.2018 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 50 Občianskeho zákonníka ZML 2018/16
2018/016
0.00 Jarmila Betinská
.
detail
19.01.2018 Zmluva č. 1/2018 o nájme nebytových priestorov - 2018/004
2018/004
1,217.04 MAS Rajecká dolina
Fučíkova 339, 015 01 Rajec
detail
18.01.2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
2018/005
457.99 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17 811 05 Bratislava
detail
18.01.2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
2018/006
612.03 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17 811 05 Bratislava
detail
18.01.2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
2018/007
323.67 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17 811 05 Bratislava
detail
18.01.2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
2018/008
598.94 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17 811 05 Bratislava
detail
18.01.2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
2018/009
276.82 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17 811 05 Bratislava
detail
18.01.2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
2018/010
267.61 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17 811 05 Bratislava
detail
18.01.2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
2018/011
406.71 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17 811 05 Bratislava
detail
18.01.2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
2018/012
451.42 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17 811 05 Bratislava
detail
18.01.2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
2018/013
130.86 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17 811 05 Bratislava
detail
18.01.2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
2018/014
262.76 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17 811 05 Bratislava
detail
15.01.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2018
2018/002
3,000.00 Futbalový klub Rajec
Hollého 211, Rajec
detail
02.01.2018 Vydavateľská licenčná zmluva uzavretá v zmysle zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon
2018/001
1,800.00 Doc. Ing. Arch. František Kalesný, PhD.; Mgr. Jana Schullerová rod. Kalesná
dedičia po autorovi diela
detail
31.12.2017 Zmluva o nájme časti pozemkov uzatvorená v zmysle §663 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/271
17.05 Zdenko Kianička, a manželka Marta Kianičková
Rajec
detail
30.12.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností v katastrálnom území Rajec č. ZML 2015/189 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/269
225.00 MATEA, s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
detail
30.12.2017 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. ZML 2017/159 ktorá bola uzatvorená dňa 07.09.2017 medzi zmluvnými stranami
2017/274
0.00 DENTAL PREVENT, s.r.o.
Hollého 200
detail
30.12.2017 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme pozemku č. ZML 2017/36 ktorá bola uzatvorená dňa 28.02.2017 medzi zmluvnými stranami
2017/270
0.00 Zdenko Kianička, a manželka Marta Kianičková
Rajec
detail
29.12.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 2016/37 zo dňa 27.1.2016 ZML 2017/273 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/273
24.00 Eva Gondášová a manžel Zdenko Gondáš
Rajec
detail
28.12.2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt; Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. INTIEB/ZA/II/B/0092 Na realizáciu mikroprojektu Poľsko-slovenské cesty dedičstva
2017/272
54,056.10 Región Beskydy - VÚC Žilina
ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biala, Poľsko; Komenského 48, 011 09 Žilina;
detail
22.12.2017 Dohoda o ukončení platnosti Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme bytu ZML 2017/268 ktorý bol uzatvorený dňa 29.9.2016 medzi zmluvnými stranami
2017/268
0.00 Dana Mužíková
Rajec
detail
21.12.2017 Zmluva o uverejnení inzercie
2017/266
106.80 MEDIATEL spol. s r.o.
Miletičova 21, Bratislava
detail
20.12.2017 DODATOK č. 3 ZML 2017/264 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/264
0.00 Roman Koleda
Rajec
detail
20.12.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/258 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/258
114.56 Jaroslav Babula, a manželka Ing. Ivana Babulová
Rajec
detail
20.12.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/242 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/242
84.39 Vladimír Biely, a manželka Gabriela Biela
Rajec
detail
20.12.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/249 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/249
79.74 Anna Bôtošová
Rajec
detail
20.12.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/255 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/255
114.56 Roman Dolník
Rajec
detail
20.12.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/239 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/239
84.39 Andrea Hnáthová
Rajec
detail
« späť 1 2 3 4 8 15 22 29 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa