ZMLUVY - FAKTÚRY - OBJEDNÁVKY od 01.01.2012


Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Suma s DPH Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
18.10.2018 DODATOK č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE č. Z201829025_Z
2018/288
0.00 SERVIS MDD s r.o.
Mokrohájska cesta 3665/10, 841 04 Bratislava
detail
17.10.2018 NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB
2018/287
357.79 KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, Bratislava
detail
16.10.2018 Darovacia zmluva
2018/286
250.20 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12,01001 Žilina
detail
12.10.2018 Dodatok č. 01 k zmluve o poskytovaní služieb - uzatvorenej prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému a Trhoviska pod ev. č. Z201840990_Z
2018/282
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
11.10.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2018
2018/283
2,000.00 Futbalový klub Rajec
Hollého 211, Rajec
detail
11.10.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2018
2018/285
750.00 Tenisový klub Rajec - OZ
Partizánska 55, Rajec, 015 01
detail
28.09.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/275 uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/275
28.75 Ivan Kučerík
Rajec
detail
28.09.2018 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201839272_Z
2018/279
0.00 innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava
detail
26.09.2018 Darovacia zmluva
2018/277
1,650.00 Mária Šimková
Rajec
detail
26.09.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/273 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/273
116.76 Katarína Hudeková a Mário Mušuka
Rajec
detail
26.09.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/274 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/274
79.74 Anna Praznovcová
Rajec
detail
26.09.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/272 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/272
97.59 Dávid Šejnoha
Rajec
detail
26.09.2018 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu ZML 2018/271 ktorá bola uzatvorená dňa 27.1.2016 medzi zmluvnými stranami
2018/271
0.00 Ján Šejnoha
Rajec
detail
25.09.2018 Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
2018/276
35,682.00 POINT a.s. Žilina
Vysokoškolákov 35
detail
22.09.2018 Darovacia zmluva
2018/264
1,650.00 Karol Bôtoš
Rajec
detail
18.09.2018 ZMLUVA O PRIPOJENí ZARIADENIA UŽíVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
2018/263
0.00 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
detail
18.09.2018 DOHODA č.18/25/012/22 uzatvorená podl'a § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2018/266
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16,010 01 Žilina
detail
14.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/246
20.00 Kardoš Lumír
Rajec
detail
14.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/261
10.00 Zbýňová Lenka
Rajec
detail
14.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/262
20.00 Zbýňová Lenka
Rajec
detail
12.09.2018 ZMLUVA na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2018/2019
2018/243
0.00 LUNYS, s,r,o.
Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad
detail
11.09.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2018
2018/242
3,000.00 Futbalový klub Rajec
Hollého 211, Rajec
detail
11.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/247
40.00 Pekara Marián
Rajec
detail
07.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/248
10.00 Loncová Daniela
Rajec
detail
07.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/249
20.00 Loncová Daniela
Rajec
detail
07.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/250
20.00 Loncová Daniela
Rajec
detail
06.09.2018 Poistná zmluva
2018/241
63.11 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,
Dostojevského rod 4,81574 Bratislava
detail
06.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/251
20.00 Bírikova Ľudmila
Rajec
detail
05.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/252
20.00 Slyško Jaroslav
Rajec
detail
05.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/253
20.00 Slyško Jaroslav
Rajec
detail
03.09.2018 DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. ZML 2018/216 uzavretá podľa S 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
2018/244
7,829.40 GFCH spol. s r.o.
Vojtecha Tvrdého 777/12, 01001 Žilina
detail
31.08.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/240 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/240
60.47 Pavol Lietavec
Rajec
detail
31.08.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/239 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/239
110.00 Nikola Muchová
Rajec
detail
25.08.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/254
20.00 Rybárová Mária
Rajec
detail
24.08.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2018
2018/232
4,000.00 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Rajec
Námestie A. Škrábika 41/7, Rajec
detail
22.08.2018 Dodatok k zmluve o účte
2018/235
0.00 Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
detail
17.08.2018 ZMLUVA O DIELO č. 234 uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na stavbu
2018/234
411,061.01 Unistav Teplička, s.r.o.
Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
detail
14.08.2018 Darovacia zmluva ktorá bola uzatvorená dolu udaného dňa, mesiaca a roku medzi
201/233
1,650.00 Pavel Slyško, v zastúpení pani Ing. Zitou Dubcovou
Rajec
detail
07.08.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/255
20.00 Jarinová Emília
Rajec
detail
30.07.2018 DODATOK č. 5 ZML 2018/228 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/228
0.00 Miroslav Špánik
Rajec
detail
30.07.2018 DODATOK č. 9 ZML 2018/227 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/227
0.00 Štefan Hodas
Rajec
detail
30.07.2018 DODATOK č. 1 ZML 2018/226 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/226
0.00 Štefan Bielko
Rajec
detail
30.07.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/224 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/224
110.00 Katarína Nováková
Rajec
detail
30.07.2018 Dodatok č. 3 ZML 2018/225 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle §3 a násl. zákona č.116/90 Zb. v znení neskorších predpisov
2018/225
0.00 Katarína Nováková
Rajec
detail
30.07.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/223 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/223
60.47 Lucia Ingeliová
Rajec
detail
30.07.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/222 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/222
84.39 Ing. Peter Prokopovič a MUDr. Karolína Prokopovičová
Rajec
detail
27.07.2018 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu ZML 2018/221 ktorá bola uzatvorená dňa 27.1.2016 medzi zmluvnými stranami
2018/221
0.00 Ján Jokl
Rajec
detail
27.07.2018 ZMLUVA o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
2018/229
770.00 KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, Bratislava
detail
25.07.2018 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2018/220
141,224.08 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovièova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
detail
23.07.2018 Vydavatel'ská licenčná zmluva uzavretá v zmysle zákona č.185/20 15 Z.z. Autorský zákon
2018/219
0.00 maloletý Michal Židek; Miroslav Židek
Rajec
detail
« späť 1 2 3 4 9 17 25 33 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa