ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to:
pozemky vo vlastníctve Mesta Rajec evidované na liste vlastníctva č. 1500 nachádzajúce sa v katastrálnom území Rajec:
CKN 2672/26 - ostatné plochy o výmere 45 m²
CKN 2672/28 - ostatné plochy o výmere 124 m²
CKN 2672/29 - ostatné plochy o výmere 2183 m²
CKN 2676/5 - trvalé trávnaté porasty o výmere 1607 m² o celkovej výmere 3959 m²
nájomcovi: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, so sídlom Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, IČO 31 930 387.
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to:
časti pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajec, ktoré sú evidované na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1500 vedenom pre kat. úz. Rajec:
CKN 2135/9 - ostatné plochy o výmere 40 m²
CKN 2135/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m²
CKN 2136/24 - orná pôda o výmere 40 m²
CKN 2136/25 - orná pôda o výmere 2 m²
CKN 2136/24 – orná pôda o výmere 16 m²
nájomcovi: Asnet, s.r.o., so sídlom Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, DIČ: 2021869982, IČO: 36420581. 
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechania majetku mesta do nájmu a to:
pozemku KNC parcela č. 525 – orná pôda o výmere 622 m2 v časti o výmere 9 m2 evidovaného na LV č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v zmysle projektovej dokumentácie do nájmu Zdenkovi Kianičkovi a manželke Marte Kianičkovej obaja bytom Ďurčina 370 z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že : na časti pozemku je položené kanalizačné potrubie z PVC rúr o priemere 160 mm v dĺžke 18,0 m pre potreby odvádzania splaškových vôd z domovej čistiarne odpadových vôd novostavby rodinného domu v zmysle projektovej dokumentácie, geodetického zamerania a dodatočného povolenia stavby rodinného domu a inžinierskych sietí: elektro NN, vodovod a umiestnenia ČOV.
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechania majetku mesta do nájmu a to:
nehnuteľnosti stavbu - Dom smútku so súpisným číslom 1067 a ním zastavaného pozemku KNC parcela č. 2136/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 361 m2 evidovaným na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec v prospech Jozefa Vysokého, so sídlom Ďurčina 242, IČO: 342 24 96 z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že : výkon prevádzkovania pohrebísk a poskytovania pohrebných služieb a území mesta vykonával doterajší poskytovateľ od roku 1997 pokojne a nerušene, na jeho výkon činnosti neboli doteraz zaznamenané žiadne pripomienky a námietky.
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to:
pozemok KNC parcela č. 914/4 - zastavaná plocha o výmere 99 m2, ktorý vznikol odčlenením od pozemku KNC parcela č. 914/3 evidovaný na LV č. 1500 v prospech kupujúcich žiadateľov Špánik Gabriel a manželka Emília Špánika, obidvaja bytom Rajec do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to:
časti pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajec, ktoré sú evidované na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore:
Garáže sídlisko JUH - 01.12.2016 (vlastník Mesto Rajec)
Číslo
garáže
Užívateľ Číslo parcely Druh pozemku Výmera LV
1. Jozef Halko KNC 467/31 Zastavané plochy a nádvoria 20 m2; 1500
2. Štefan Huljak KNC 467/32 Zastavané plochy a nádvoria 20 m2; 1500
3. Lýdia Kučerová KNC 467/33 Zastavané plochy a nádvoria 20 m2; 1500
4. Ján Vríčan KNC 467/34 Zastavané plochy a nádvoria 19 m2; 1500
5. Ing. Bronček KNC 467/35 Zastavané plochy a nádvoria 19 m2; 1500
6. František Ručka
KNC 467/37
KNC 2156/46
Zastavané plochy a nádvoria Trvalé trávnaté porasty
11 m2;
8 m2;
1500 3333
7. Jaroslav Janík KNC 2156/47 Trvalé trávnaté porasty 19 m2; 3333
8. Vladimír Vríčan KNC 2156/48 Trvalé trávnaté porasty 19 m2; 3333
9. Jíři Hudec
KNC 2156/50
KNC 467/38
Trvalé trávnaté porasty Zastavané plochy a nádvoria
18 m2;
1 m2;
3333 1500
10. Jaroslav Cyprich KNC 2156/51 Trvalé trávnaté porasty 19 m2; 3333
11. Vladimír Smatana KNC 2156/52 Trvalý trávnatý porast 14 m2; 3333
12. Mária Žernovičová KCN 2156/53 Trvalé trávnaté porasty 1 m2; 3333
13. Tibor Hulín KNC 2156/54 Trvalé trávnaté porasty 11 m2; 3333
14. Stanislav Albert KNC 2156/55 Trvalý trávnatý porast 15 m2; 3333
15. Ján Knapec KNC 2156/56 Trvalé trávnaté porasty 17 m2; 3333
16. Michal Straňanek
KNC 467/40
KNC 2156/57
Zastavané plochy a nádvoria Trvalé trávnaté porasty
6 m2;
14 m2;
1500 3333
18. Pavol Cep KNC 2156/58 Trvalý trávnatý porast 1 m2; 3333
20. Ladisalav Rybárik
KNC 467/36
KNC 2156/49
Zastavané plochy a nádvoria Trvalé trávnaté porasty 18 m2; 1m2; 3333 1500
 
 
xxx
...viac informácií
 
xxx
...viac informácií
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa