Návrh zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec-07.10.2016

ZVEREJNENIE ZÁMERU
 
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
 
Mesto Rajec, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to:
pozemok KNC parcela č. 1253 – zastavaná plocha o výmere 25 m2 evidovaná na LV č. 3333 v prospech kupujúcich žiadateľov: Ján Kavec a manželak Lenka Kavcová, bytom Rajec.
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
 
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
 
Mesto Rajec, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to:
pozemok KNC parcela č. 1254/6 - zastavaná plocha o výmere 53 m2, ktorá bola vytvorená od KNC parcely 1254/1 z pôvodnej KNE parcely č. 7100/2 - ostatné plochy o celkovej výmere 1693 m2 evidovanej na LV č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec na základe geodetického plánu č. 43432611-148/2016 zo dňa 20.9.2016 zhotoveného Ing. Radomír Blažek - Geodetic v prospech žiadateľky Moniky Peknej, bytom Rajec: Klabník Ivan a manželka Jana Klabníková, Rajec. 
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
 
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
 
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to:
nebytový priestor č. 9-12 o výmere 18,00 m², ktorý sa nachádza na prízemí v budove č.s. 200 na ul. Hollého v Rajci (poliklinika) zapísaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2410. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel Mesta Rajec k pozemku je 180/7550, nájomcovi: VESALIUS s.r.o., zastúpená MUDr. Ladislavom Knapcom, konateľom spoločnosti, so sídlom ul. Republiky 31, 010 01 Žilina, IČO 36 368 954.
 
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
 
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01Rajec, IČO 00321575
 
podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje zámer budúceho prevodu majetku mesta odpredajom a to:
KNE parcela č. 7101 - ostatné plochy o výmere 23 m2 a KNC parcela č. 1104/1 - ostatné plochy o výmere 5 m2 pre potreby výstavby stavby: 7991 - RAJEC - ul. Športová - Zahustenie TS pri ihrisku, kde skutočná výmera bude zameraná geometrickým plánom po realizácii výstavby stavby v prospech budúceho kupujúceho Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina, IČO: 36442151
 
a zámer budúceho zriadenia vecného bremena, a to:
na KNE parcele č. 7101 - ostatné plochy o výmere 270 m2 a KNC parcele č. 110411 - ostatné plochy o výmere 85 m2 , pre potreby výstavby stavby: 7991 - RAJEC - ul. Športová - Zahustenie TS pri ihrisku, kde skutočná výmera bude zameraná geometrickým plánom po realizácii výstavby stavby v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina. Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
SSE - Distribúcia, a.s. predložili v rámci územného a stavebného konania žiadosť o uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na stavbu: 7991 - RAJEC - ul. Sponová - Zahustenie TS pri ihrisku. Uvedenou stavbou sa rozšíri - zahustí energetická sieť v Meste Rajec, realizácia stavby prispeje ku skvalitneniu dodávky elektrickej energie občanom mesta.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa