Návrh zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec-11.04.2016

ZVEREJNENIE ZÁMERU
 
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
 
Mesto Rajec, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to:
pozemok KNC parcela č. 467/2 – zastavaná plocha o výmere 657 m2 evidovaná na LV č. 4113 v podiele 159/904 vlastníka Mesto Rajec v prospech kupujúcich žiadateľov: 1. Sabol Tomáš, bytom Rožňava a manželka Soňa Sabolová, bytom Konská, Barinková Oľga, bytom Rajec, Košš Miloš, bytom Rajec a Kmeťová Miroslava, bytom Rajec, Lichner Ľuboš, bytom Kremnica a manželka Jana Lichnerová bytom Rajec.
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
 
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
 
Mesto Rajec, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to:
pozemok KNC parcela č. 2124/29 – orná pôda o výmere 29 m2, ktorý vznikol odčlením od KNE parcely č. 3609/2 ako diel 1, evidovanej na LV č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec na základe geometrického plánu č. 30579864-37/2015, overeného Okresným úradom Žilina dňa 17.04.2015 pod č. 610/2015 v prospech kupujúcich: Klabník Ivan a manželka Jana Klabníková, Rajec. 
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
usporiadať vlastnícke právo mesta k majetku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore, liste vlastníctva č. 1564 vedenom pre okres Žilina, obec Rajec, katastrálne územie Rajec, v zápise pod B1/, ako nebytový priestor č. 9, v 1. vchode, na prízemí domu súp. č. 150 v celosti vo vlastníctve Mesta Rajec a spoluvlastnícky podiel 345/1700 priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 150 a pozemku KN C parcelné číslo 1101/2 o výmere 1090 m2, druh pozemku : zastavané plochy, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa