Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec - parcela č. 2080/19; 2080/20

 
M E S T O   R A J E C
Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22
Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec
Katastrálne územie Rajec
Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Predmet prevodu:
- KN C parcela č. 2082/19 o výmere 2561 m2, druh pozemku : ostatné plochy a KN C parcela č. 2082/20 o výmere 48 m2, druh pozemku : ostatné plochy, so všetkými právami a povinnosťami k týmto pozemkom sa vzťahujúcimi
Dátum prevodu: - 10.01.2013
Nadobúdateľ:
- Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, ul. Sládkovičova č. 686, Rajec, IČO: 30232074
Právny titul: - Kúpna zmluva, č. 2013/005
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa