MsZ - Termíny zasadnutí, pozvánky na zasadnutia a program zasadnutia 2018-2022

Termíny riadnych zasadnutí MsZ pre rok 2019

23.5.  14.8.  3.10.  12.12.

Zasadnutia Mestskej rady pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec sa uskutočnia spravidla týždeň pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva v štvrtok o 16:00 h. Zasadnutia Mestskej rady sú neverejné.

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec zasadajú spravidla týždeň pred zasadnutím Mestskej rady.

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 08. apríl 2019

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
V Rajci dňa 03. apríla 2019
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 12 ods. 1 a v zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
zvolávam mimoriadne zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva
 
ktoré sa uskutoční dňa 08. apríla 2019 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu Rajec.
 
Návrh programu:
     1. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MZ, členov MR, členov komisií pri MZ, členov
         – neposlancov komisií pri MZ a zapisovateľov komisií pri MZ.
 
 
 
 
 
Ing. Milan   L i p k a   v.r.
 primátor mesta Rajec

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 28. február 2019

PRIMÁTOR MESTA RAJEC V Rajci dňa 25. februára 2019   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 28. februára 2019 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského… viac informácii

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva - 10.december 2018

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   V Rajci dňa 06. decembra 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018 o 16.00 h na… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa