Návrhy všeobecne záväzných nariadení a dokumentov

Návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec

Návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec
 MESTO RAJEC     VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. ..../......... o podmienkach poskytovania sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec   alebo  o poskytovaní sociá… viac informácii

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec
Návrh  Dodatku č. 2   k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 7/2020  o určení výšky finančných prostriedkov  určených na mzdy a prevádzku  na žiaka základnej… viac informácii

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021

Návrh dodatku č. 1 k VZN  č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021
    Návrh   Dodatku č. 1   k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021   Mesto Rajec v … viac informácii

Návrh dodatku č. 2 k VZN Dodatku č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Návrh dodatku č. 2 k VZN Dodatku č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a … viac informácii

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zriadenia

Návrh dodatku č. 1 k VZN  č. 7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zriadenia
NávrhDodatku č. 1   k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 7/2020  o určení výšky finančných prostriedkov  určených na mzdy a prevádzku  na žiaka základnej umeleckej … viac informácii

Návrh VZN č. ... 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec

Návrh VZN č. ... 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec
NÁVRH Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm.g/ a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len… viac informácii

Návrh - VZN č. .../2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Návrh - VZN č. .../2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Mesto Rajec na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a… viac informácii

Návrh - VZN č. ......./2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec

Návrh - VZN č. ......./2020  o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa  školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......./2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec   Mesto Rajec v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.… viac informácii

Návrh - VZN Mesta Rajec č. .../2020 Trhový poriadok

Návrh - VZN Mesta Rajec č. .../2020 Trhový poriadok
   Návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA RAJEC č. ...../2020 „TRHOVÝ PORIADOK“     Mesto Rajec v zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a… viac informácii

Návrh VZN Mesta Rajec č. ...../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021

Návrh VZN Mesta Rajec  č. ...../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na kalendárny rok 2021
NávrhVšeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajecč. ...../2020o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyna kalendárny rok 2021      Mesto Rajec v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 77 až §… viac informácii
« späť 1 2 3 4 6 7 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa