MsZ - Komisie 2022-2026

 Komisie pri MsZ v Rajci - volebné obdobie 2022 - 2026

 
Komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec zasadajú spravidla týždeň pred zasadnutím mestského zastupiteľstva.
 
Komisia finančná
Predseda Ing. Peter Pekara
Členovia
Ing. Zuzana Žideková
Martin Matejka
Radoslav Kadurik
Zapisovateľka Ing. Monika Brezániová
 
Komisia výstavby a životného prostredia
Predseda Ing. Dáša Blažeková
Členovia
Mgr. Róbert Augustín
Ján Pekara
Ing. Juraj Jasenovec
Mgr. Michal Šupka
Zapisovateľka Ing. Ivana Bahledová
 
Komisia na ochranu verejného poriadku
Predseda Martin Matejka
Členovia
Ján Pekara
Ing. Daša Blažeková
Ing. Juraj Jasenovec
Zapisovateľka Alena Uríková
 
Komisia pre školstvo, kultúru a šport
Predseda Radoslav Kadurik
Členovia
Mgr. Michal Šupka
Mgr. Róber Augustín
Anna Poljačková
Martin Matejka
Ján Kavec
Zapisovateľ Mgr. Tomáš Stránský
 
Komisia sociálno-zdravotná
Predseda Ing. Zuzana Žideková
Členovia
Bc. Marta Repková
Anna Poljačková
Mgr. Zuzana Polačková, MA, PhD.
PhDr. Anna Zmrhalová
Zapisovateľka Ľubica Cesneková
 
Komisia na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
Predseda
Mgr. Zuzana Polačková, MA, PhD.
Členovia
Ing. Juraj Jasenovec
Ján Kavec
Zapisovateľka Alena Uríková
 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci
Členovia
Mgr. Zuzana Polačková, MA, PhD.
Ing. Juraj Jasenovec
Ján Kavec
Zapisovateľka Alena Uríková
 
 
Komisie
§ 14 - Štatút mesta Rajec
 
 1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
 3. Komisia sa skladá z predsedu, tajomníka a členov komisie. Predsedom komisie je spravidla poslanec mestského zastupiteľstva. Počet členov komisie určuje mestské zastupiteľstvo tak, aby každý poslanec bol členom aspoň jednej komisie.
 4. Mestské zastupiteľstvo v Rajci zriaďuje najmä tieto stále komisie.
  Podľa potreby mestské zastupiteľstvo zriaďuje aj ďalšie komisie. Po zmene podmienok a splnení úlohy môže komisiu zrušiť alebo opätovne zriadiť.
  1. finančná komisia
  2. komisia výstavby a životného prostredia
  3. sociálno-zdravotná komisia
  4. komisia pre školstvo, kultúru a šport
  5. komisia na ochranu verejného poriadku
  6. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  7. komisia pri MZ na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
 5. Komisie na úsekoch, pre ktoré sú zriadené, najmä:
  1. v rámci poradnej funkcie vypracovávajú stanoviská k materiálom prerokúvaným v mestskom zastupiteľstve a v mestskej rade, ako ajk návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov mesta
  2. v rámci iniciatívnej funkcie vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie všetkých ďalších otázok života mesta a predkladajú ich mestskému zastupiteľstvu, mestskej rade a primátorovi mesta
  3. v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly, realizácii uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dodržiavaní nariadení mesta a vybavovaní podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta. 
 6.  
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa