MsZ - Komisie

Komisie
§ 14 - Štatút mesta Rajec
 
 1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
 3. Komisia sa skladá z predsedu, tajomníka a členov komisie. Predsedom komisie je spravidla poslanec mestského zastupiteľstva. Počet členov komisie určuje mestské zastupiteľstvo tak, aby každý poslanec bol členom aspoň jednej komisie.
 4. Mestské zastupiteľstvo v Rajci zriaďuje najmä tieto stále komisie.
  Podľa potreby mestské zastupiteľstvo zriaďuje aj ďalšie komisie. Po zmene podmienok a splnení úlohy môže komisiu zrušiť alebo opätovne zriadiť.
  1. finančná komisia
  2. komisia výstavby a životného prostredia
  3. sociálno-zdravotná komisia
  4. komisia pre školstvo, kultúru a šport
  5. komisia na ochranu verejného poriadku
  6. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  7. komisia pri MZ na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
 5. Komisie na úsekoch, pre ktoré sú zriadené, najmä:
  1. v rámci poradnej funkcie vypracovávajú stanoviská k materiálom prerokúvaným v mestskom zastupiteľstve a v mestskej rade, ako ajk návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov mesta
  2. v rámci iniciatívnej funkcie vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie všetkých ďalších otázok života mesta a predkladajú ich mestskému zastupiteľstvu, mestskej rade a primátorovi mesta
  3. v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly, realizácii uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dodržiavaní nariadení mesta a vybavovaní podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta. 
 6.  
          Komisie - volebné obdobie 2018 - 2022
 
Komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec zasadajú spravidla týždeň pred zasadnutím Mestskej rady.
 
Komisia na ochranu verejného poriadku
Predseda komisie Ján Mihalec, PaedDr.
Členovia komisie Bohuslav Gelatka, JUDr.
Ján Pekara
Zapisovateľka komisie Alena Uríková
Komisia sociálno-zdravotná
Predseda komisie Zuzana Žideková, Ing.
Členovia komisie Peter Hanus, Mgr.
Marta Repková, Bc.
Zapisovateľka komisie Ľubica Cesneková
Komisia pre školstvo, kultúru a šport
Predseda komisie Ján Kavec
Členovia komisie Lumír Kardoš
Martin Matejka
Ján Mihalec, PaedDr.
Zapisovateľka komisie Blanka Porubčanská
Komisia finančná
Predseda komisie Bohuslav Gelatka, JUDr.
Členovia komisie Peter Hanus, Mgr.
Zuzana Žideková, Ing.
Zapisovateľka komisie Tatiana Záborská
Komisia výstavby a životného prostredia
Predseda komisie Róbert Augustín, Mgr.
Členovia komisie Lumír Kardoš
Gustáv Mucha, Ing.
Peter Pekara, Ing.
Zapisovateľka komisie Júlia Tomčíková, Bc.
Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
Členovia komisie Bohuslav Gelatka, JUDr.
Ján Mihalec, PaedDr.
Gustáv Mucha, Ing.
Zapisovateľka komisie Alena Uríková
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci
Členovia komisie Róbert Augustín, Mgr.
Marta Repková, Bc.
Zapisovateľka komisie Alena Uríková
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa