Návrhy všeobecne záväzných nariadení a dokumentov

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2020

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2020. ...viac informácií   viac informácii

Návrh dokumentov pre MsZ Rajec - 27.3.2020

   Mesto Rajec zverejňuje Návrh záverečného účtu za rok 2019, podľa §-u 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, na verejnú diskusiu a vyjadrenia obyvateľov – aktualizácia použitia finančných prostriedkov z výsledku rozpočtového hospodárenia – tvorba rezervného fondu. ..… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 11.02.2020

  Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec ...viac informácií … viac informácii

Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - RZP

Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce  do nájmu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa  - RZP
ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce  do nájmu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí     Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575 podľa  § 9a … viac informácii

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2020.

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2020. ...viac informácií   viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 22.11.2019

  Návrh VZN Mesta Rajec o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. ...viac informácií Návrh VZN Mesta Rajec o dani za psa. ...viac informácií              Návrh VZN Mesta Rajec o dani za ubytovanie. … viac informácii

Návrh - Rozpočet Mesta Rajec na rok 2020 a Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2020 - 2022

Návrh  - Rozpočet Mesta Rajec na rok 2020 a Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2020 - 2022 viac informácii

Zverejnenie zámeru - prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  ZVEREJNENIE ZÁMERU   prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí   Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575 … viac informácii

Zverejnenie zámeru - prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Návrh - Rozpočet Mesta Rajec na rok 2020 a Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec              na roky 2020 - 2022 ...viac informácií   ZVEREJNENIE ZÁMERU   prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 29.07.2019

Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec ...viac informácií   ZVEREJNENIE ZÁMERU   Prevodu majetku mesta odpredajom z… viac informácii
« späť 1 2 3 4 5 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa