Návrhy všeobecne záväzných nariadení a dokumentov

Zverejnenie zámeru - prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  ZVEREJNENIE ZÁMERU   prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí   Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575 … viac informácii

Zverejnenie zámeru - prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  ZVEREJNENIE ZÁMERU   prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575  … viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 29.07.2019

Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec ...viac informácií   ZVEREJNENIE ZÁMERU   Prevodu majetku mesta odpredajom z… viac informácii

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2019

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2019. ...viac informácií   viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 06.05.2019

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 1/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb ...viac informácií   Návrh - Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec

  Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec ...viac informácií … viac informácii

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Rajec na kalendárny rok 2019

  VZN Mesta Rajec o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019 ...viac informácií VZN Mesta Rajec o dani za psa na kalendárny rok 2019 ...viac informácií              VZN Mesta… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec

  Návrh VZN Mesta Rajec o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019 ...viac informácií Návrh VZN Mesta Rajec o dani za psa na kalendárny rok 2019 ...viac informácií              … viac informácii

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2019

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2019. ...viac informácií   viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 16.08.2018

Návrh - Prevádzkový poriadok mestského pohrebiska v Rajci ...viac informácií   Návrh - Prevádzkový poriadok evanjelického pohrebiska v Rajci ...viac informácií   Návrh Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z… viac informácii
« späť 1 2 3 4 5 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa