MsZ - Termíny zasadnutí, pozvánky na zasadnutia a program zasadnutia 2018-2022

Termíny riadnych zasadnutí MsZ pre rok 2019

23.5.  14.8.  3.10.  12.12.

Zasadnutia Mestskej rady pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec sa uskutočnia spravidla týždeň pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva v štvrtok o 16:00 h. Zasadnutia Mestskej rady sú neverejné.

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec zasadajú spravidla týždeň pred zasadnutím Mestskej rady.

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento

PRIMÁTOR MESTA RAJEC


V Rajci dňa 24. januára 2020

POZVÁNKA

V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam
mimoriadne zasadnutie 
mestského zastupitel'stva

ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2020 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úraduRajec.

Návrh programu:
1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
2. Uprázdnenie mandátu poslanca
3. Sľub poslanca MZ
4. Overenie zloženia sľubu poslanca a správa mandátovej komisie
5. Doplnenie mandátovej a volebnej komisie
6. Doplnenie Rady školy pri ZŠ na ul. Lipová
7. Odvolanie člena komisie výstavby a životného prostredia
8. Doplnenie Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
9. Zmena zapisovateľkykomisie výstavby a životného prostredia
10. Zmena zapisovateľky finančnej komisie
11. Zmena zapisovateľky sociálno-zdravotnej komisie
12. Nájom pozemku pod garážou záchrannej zdravotnej služby - RZP a.s. Trenčín
13. Podanie žiadosti o dotáciu na obstaranie Zmien a doplnku č. 2 Územného plánu mesta Rajec
 
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta

Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci    Podľa rozdeľovníka   Vybavuje: Tomčíková Tel: 0918/592 964 Email: julia.tomcikova@rajec.sk   V Rajci, 16.01.2020 P O Z V Á N K A   Pozývame Vás na zasadnutie komisie výstavby a … viac informácii

Pozvánka - zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport - 23.01.; 06.02.; 18.02.2020

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 13.1.2020   POZVÁNKA     Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční dňa 23.01.2020 (t.j. štvrtok) o 16.00 hod v malej zasadačke… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 12. december 2019

V Rajci dňa 05. decembra 2019     P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 o 16.00 h vo veľkej zasadačke… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta

Mestský úrad Rajec Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec   Komisia na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta JUDr. Bohuslav Gelatka Ing. Gustáv Mucha PaedDr. Ján Mihalec Alena Uríková - zapisovateľka     V Rajci dňa 05.12.2019… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci P O Z V Á N K A   Pozývame Vás na zasadnutie komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 2. decembra 2019 (pondelok o 15,00 hod.)   so stretnutím… viac informácii

Pozvánka na verejné zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Rajci

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MsZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec  Rajec, 14.11.2019     POZVÁNKA     Pozývam Vás na verejné zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MsZ v Rajci, ktoré sa uskutoční   dňa 26.11.2019 (t.j. utorok) o 15.00 hod… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 6.november 2019

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   P O Z V Á N K A   V Rajci dňa 31. októbra 2019     V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva     ktoré sa… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 24.október 2019

PRIMÁTOR MESTA RAJEC     V Rajci dňa 21. októbra 2019     P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva     ktoré sa uskutoční dňa 24. októbra 2019 o… viac informácii
« späť 1 2 3 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa