Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

ROZHODNUTIE zo zisťovacieho konania – Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINAodbor starostlivosti o životné prostredieoddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia krajaVysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina   ROZHODNUTIE   zo zisťovacieho konania … viac informácii

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja - záverečné stanovisko

 MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec  OZNAM  Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja -záverečné stanovisko   Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životn… viac informácii

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Kamenná Poruba“ zaslanie

Okresný úrad Žilina, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIEOddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostrediaVysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina Ž i l i n a24. 11. 2020   VecOznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Kamenná Poruba“ zaslanie… viac informácii

Oznámenie o prerokúvaní Zmien a Doplnkov č.3 ÚPN-O Kamenná Poruba

Obec Kamenná Poruba Obecný úrad Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba       Č. j.: 03279/00376/2020-22 V Kamennej Porube 19.11.2020   VEC : Oznámenie o prerokúvaní Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN-O Kamenná Poruba   Obec Kamenná Poruba ako príslušný orgán územného… viac informácii

ROZHODNUTIE Číslo: OU-ZA-OSZP3-2020/026990-005/Ros

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia  Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina   Číslo: OU-ZA-OSZP3-2020/026990-005/Ros Žilina 12.10.2020   Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente „Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Vysokoškolákov 8556/33 B. 010 08 Žilina       VEREJNÁ VYHLÁŠKA          Oznámenie o strategickom dokumente „Plán… viac informácii

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

 Mesto Majec SOCU Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/3008/2020/UR/28-Ďu                                                 … viac informácii

Rozhodnutie v zisťovacom konaní - Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie   Bratislava: 10. augusta 2020 Číslo: 7132/2020-1.7/mš 39372/2020 39375/2020   ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM… viac informácii

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/3007/2020/UR/25-Ďu                                                   … viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámeni o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu jednaniu - telekomunikačná linióvá stavba

 Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec     č.j.01/3008/2020                             … viac informácii
« späť 1 2 3 4 5 6 7 10 14 18 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa