ROZHODNUTIE Číslo: OU-ZA-OSZP3-2020/026990-005/Ros


OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

 

Číslo: OU-ZA-OSZP3-2020/026990-005/Ros


Žilina 12.10.2020

 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva na základe žiadosti a výsledku vykonaného vodoprávneho konania pre žiadateľa:

CREATIVE SAN, s.r.o., Smreková č. 3094/15, 010 07 Žilina

I

povolenie

na osobitné užívanie vôd

 

 podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo striech a spevnených plôch samoobslužnej autoumyvárne situovanej na parcelách KN-C 2124/577 a 2124/19 kat. územie Rajec do podzemných vôd. 

  

Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd sa určujú nasledovné podmienky:

 

1. Povolené koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia:

Ukazovateľ

Označenie

Jednotka

Limitná hodnota

Reakcia vody

pH

-

6,0 - 9,0

Nerozpustné látky

NL

mg/l

25

Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, UV)

NEL

mg/l

5,0I)3)

Povrchovo aktívne látky -aniónaktívne

PAL-A

mg/l

10

1)   V bodovej vzorke

3)   Výsledky oboch metód stanovení NEL (UV, IČ) nesmú prekročiť uvedenú limitnú hodnotu

 

2.    Miesto a spôsob vypúšťania vôd z povrchového odtoku:

■    Vody z povrchového odtoku sú vypúšťané do podzemných vôd cez vsakovaciu jamu vybudovanú z betónových skruží DN 1000 hĺbky 6,0 m a objemom 4,71 m3.

■    Vypúšťanie vôd bude diskontinuálne - počas trvania dažďov (topenia snehu) a krátkodobo po ich ukončení.

Vodami z povrchového odtoku sú vody zo zrážok zo strechy samoobslúžnej autoumyvárne čisté a zo spevnených plôch s možnou kontamináciou ropnými látkami zachytávané uličnými vpustmi a líniovým žľabom a odvádzané dažďovou kanalizáciou PVC-U DN 150 dĺžky 36,5 m do plnoprietočného ORL typ TSK-4 S - koalescenčný s dodatočnou sorpciou s prietokom 50 l/s a výstupnou hodnotou do 0,1 mg NEL/l, ktorý bude situovaný na parcele KN-C 2124/577 v k. ú. Rajec. Po prečistení budú vody z povrchového odtoku odvedené do vsakovacej jamy a následne do podzemných vôd.

 

3.    Miesto a početnosť odberu vzoriek, typ vzorky:

Typ vzorky - bodová vzorka „a".

Vzorka bude odoberaná v revíznej šachte RS na dažďovej kanalizácii pred vsakovacou jamou.

Početnosť odberu vzoriek - 2x za rok (1 vzorka v I. polroku a druhá v II. polroku). Čas odberu vzoriek musí čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia.

 

4.  Určenie metódy stanovenia sledovania ukazovateľov vypúšťaného znečistenia (v súlade s prílohou č. 3 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z.):

 

 

Ukazovateľ

Symbol

Metóda stanovenia

Reakcia vody

pH

Potenciometrické stanovenie - podľa technickej normy '»

Nerozpustné látky

NL

Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 um, sušenie pri 105°C - podľa technickej normy 2)

Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 - 1,0 um, sušenie pri 105°C - podľa technickej normy 2)

 


V zmysle § 5 ods. 13 nariadenia vlády SR číslo 269/2010 Z.z. možno použiť aj inú metódu, ak jej limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

 

5.   Časová platnosť povolenia:

Časová platnosť sa určuje do 30.09.2030. Pred uplynutím stanoveného termínu prevádzkovateľ požiada o nové povolenie na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku.

6. Do povrchových vôd nesmú byť dažďovou kanalizáciou vypúšťané žiadne odpadové vody, ani priemyselné odpadové vody z procesu umývania v samoobslužnej autoumyvárke.

7. Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd budú vykonávať akreditované laboratória pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií. Výsledky analýz archivovať.

8.Množstvo dažďových vôd nebude merané.

9.Výsledky analýz odovzdávať povoľujúcemu orgánu štátnej vodnej správy poštou alebo elektronicky 1 x za rok (za obdobie predošlého roku) t.j. k 31.1. nasledujúceho roku.

10.Dažďová kanalizácia a odlučovač ropných látok budú prevádzkované kvalifikovanými a zaškolenými zamestnancami prevádzkovateľa podľa vypracovaného prevádzkového poriadku dažďovej kanalizácie a ORL.

11.Pravidelne sledovať stav odlučovača ropných látok. Likvidácia odlúčených kvapalín bude vykonávaná spoločnosťou, ktorá má oprávnenie na nakladanie s nebezpečným odpadom.

12.Záznamy o čistení a údržbe odlučovača ropných látok sa musí uchovávať a poskytnúť na požiadanie tunajšiemu úradu.

13.Pracovisko musí byť vybavené potrebnými technickými pomôckami, náradím a technikou, ktoré možno použiť v prípade havárie.

14.Dažďovú kanalizáciu vybaviť zariadením na zachytávanie plávajúcich nečistôt a vsakovací systém opatriť vhodnými geotextíliami zabraňujúcimi zaneseniu.

15.Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku bude možné až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby: „Autoumyváreň, stavebný objekt Kanalizačná prípojka."

16.Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká v zmysle § 25 písm. a) až c) vodného zákona uplynutím času, na ktorý bolo vydané, zánikom právnickej osoby alebo smrťou fyzickej osoby, ak nedošlo k prechodu oprávnenia na ďalšieho nadobúdateľa podľa § 22 ods. 1 vodného zákona, zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak orgán štátnej vodnej správy do jedného roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej obnovenie; v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.

II.

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

pre stavebníka: CREATIVE SAN, s.r.o., Smreková č. 3094/15,010 07 Žilina IČO 46961429 v

stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 66 stavebného zákona rozhodol takto:

 

Vodná stavba: „Autoumyváreň, stavebný objekt Kanalizačná prípojka," situovaná na parcelách KN-C č. 2124/577, 2124/19, 2124/18, 2124/409, 2142/9, 1328/1 (KN-E 7119) v katastrálnom území Rajec, sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

 

 

povoľuje

 

v nasledovnom rozsahu :

kanalizačnú prípojka odvádzajúca priemyselné odpadové vody z procesu umývania vozidiel z umývacích boxov a priestoru pre vysávanie s napojením do verejnej kanalizácie BTN 800 (SEVAK a.s.). Kanalizačná prípojka je navrhnutá ako gravitačná z potrubia PVC DN 150 dĺžky 28,5 m a tlaková z potrubia rPE D50 dĺžky 94,0 m. Na trase gravitačnej bude osadený plnoprietočný odlučovač ropných látok typ TSK-4 S - koalescenčný s dodatočnou sorpciou s prietokom 50 l/s a výstupnou hodnotou do 0,1 mg NEL/1 a prečerpávacia stanica typu PSR R F s osadeným ponorným kalovým čerpadlom WQ 550 FÚRIA s rezacím zariadením pre prečerpávanie priemyselných odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Pre revíziu budú na trase prípojky osadené revízne kanalizačné šachty PVC DN 400 s liatinovým poklopom.

kanalizačná prípojka odvádzajúca vody z povrchového odtoku zo striech umyvárky a zo spevnených plôch do podzemných vôd cez vsakovaciu jamu. Kanalizačná prípojka je je navrhnutá z potrubia PVC DN 150 dĺžky 36,5 m. Na trase bude osadený plnoprietočný odlučovač ropných látok typ TSK-4 S - koalescenčný s dodatočnou sorpciou s prietokom 50 l/s a výstupnou hodnotou do 0,1 mg NEL/1 a budú osadené revízne kanalizačné šachty PVC DN 400 s liatinovým poklopom. Vsakovacia jama je navrhnutá z betónových skruží DN 1000 hĺbky 6,0 m a objemom 4,71 m3, (predpokladané množstvo zrážok Q = 6,7 m/s.

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby: „Samoobslužná autoumyváreň," vydal stavebný úrad Mesto Rajec, SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok, pod číslom 01/3764/2019/UR/08-Du dňa 25.02.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2020.

 

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Projektová kancelária Ing. Jozef Lovíšek, Pod Hliniskom 938/4, Žilina a ktorú autorizačne overil Ing. Marián PaPP - autorizovaný stavebný inžinier a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
 2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
 3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 4. Pred začatím stavby je stavebník povinný vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnažení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nieje poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
 5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
 6. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba -ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
 7. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.
 8. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad - Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina.
 9. Pri realizácií stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

 

SVP   š.p.   OZ   Piešťany,   SPSV   L,   vyjadrenie   č.   CS   SVP   OZ   PN   4468/2020/2

CZ17121/14807/230/2020 zo dňa 04.06.2020:

Správca povodia nemá námietky k navrhovanému spôsobu čistenia a odvádzania vôd z povrchového odtoku a priemyselných odpadových vôd. Žiadame dodržiavať prevádzkový poriadok ORL z dôvodu ochrany podzemných vôd.

 

Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel vyjadrenie č. SI6442-2019-IKŽ-2 zo dňa 27.12.2019:

-      Samoobslužná umyváreň sa navrhuje v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodného minerálneho zdroja v Rajeckých Tepliciach, v ktorom je potrebné dodržiavať ustanovenia § 28, § 40 ods. 2 a § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov.

 

SSD a.s„ vyjadrenie č. 4300114111/149 zo dňa 30.08.2019:

-      V predmetnej lokalite katastra Rajec, ul. Hollého, parcela č. 2124/19 resp. v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Súhlasí sa stavbou za dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení.

 

SEVAK a.s„ vyjadrenie č. 020008646 zo dňa 13.03.2020:

1.    Pre existujúce objekty Slovenskej správy ciest toho času evidujeme odberné miesto OM
1257-270 - vodné. Na základe osadeného fakturačného vodomeru sa bude aj naďalej
vykonávať fakturácia vodného a následne aj stočného pre uvedené objekty Slovenskej
správy ciest aj navrhovanej Autoumyvárne v pomere 1:1. Spoločnosť Creative San tým
pádom nebude pre našu spoločnosť zmluvným partnerom ani na dodávku pitnej vody ani
na odvádzanie odpadových vôd.

2.    Pre zmluvného partnera (SC ŽSK) budú vyplývať všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd. Napríklad v prípade nevyhovujúcich rozborov kvality odkanalizovanej vody bude postihovaný zmluvný partner - Správa ciest Žilinský samosprávneho kraja.

3.    Upozorňujeme, že podružný vodomer musí byť napojený na existujúcu VP až za fakturačným vodomerom, podružný vodomer neuznávame ako fakturačné meradlo. Fakturácia vodného následne aj stočného bude prebiehať na základe hlavného fakturačného vodomeru (vodné=stočné). Rozúčtovanie vodného a stočného si budú prevádzať jednotlivý odberatelia medzi sebou. Zaobstaranie podružného vodomeru, jeho prevádzku, ciachovanie a iné si zabezpečí investor na vlastné náklady.

4.    Pred zahájením zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území (v komunikácii) a zabezpečí, aby pri realizácii VP, KP bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní KP s ostatnými vedeniami. 

5.     V rámci zemných a stavebných prác je potrebné zabezpečiť existujúce prípojky inžinierskych sietí proti poškodeniu a zachovať ochranné pásmo potrubia.

6.     Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektov zabezpečíme iba do kapacity vodovodnej siete, kapacity existujúcej vodovodnej prípojky, prietočného profilu existujúceho fakturačného vodomeru a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri použití tlakových splachovačov a iných tlakových vnútorných zdravotechnických zariadení.

7.     Autoumyváreň musí mať vybudovanú sedimentačnú nádrž na zachytenie mechanických nečistôt, odlučovač ropných látok a kontrolnú šachtu na odber vzoriek pred napojením na verejnú kanalizáciu.

8.    Producent (ďalej prevádzkovateľ) autoumyvárne je povinný:

 a)      Najneskôr pred podpisom zmluvy o odvádzaní odpadových vôd predložiť dodávateľovi karty bezpečnostných údajov od používaných čistiacich prostriedkov a priebežne do 30 dní pri ich zmene.

b)      Najneskôr pred uvedením do prevádzky predložiť dodávateľovi zmluvu (zmluvu o budúcej zmluve)s oprávnenou osobou na likvidáciu obsahu sedimentačnej nádrže, predložiť zmluvu o kontrole a čistení ORL a vždy do 31.01. predkladať kópie daňových dokladov o čistení ORL za predchádzajúci rok.

 9.      Dodávateľ (naša spoločnosť) vykoná minimálne jeden krát ročne náhodnú kontrolu kvality vypúšťaných odpadových vôd v ukazovateľoch: CHSK, NEL, PAL-A, EXL. Ak dosiahnuté hodnoty ukazovateľov prekročia odporúčané hodnoty znečistenia podľa Prílohy č. 3 Vyhláška MŽP č. 55/2004 Z.z. dodávateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o zmenu čistiacich prostriedkov. V prípade, že nedôjde k náprave má dodávateľ právo na zmluvnú pokutu.

10.     Dodávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov analýz zmeniť počet vzoriek a rozsah sledovaných ukazovateľov. 

11.     Dodávateľ si vyhradzuje právo ukončiť odvádzanie odpadových vôd:

 a)       Ak prevádzkovateľ autoumyvárne ani po písomnej výzve dodávateľa nepredloží v lehote do 60 dní dokumenty uvedené v bode 8.

b)      Prekročí ukazovatele stanovené v bode 9.

12. Dodávateľ je oprávnený požadovať od prevádzkovateľa zmluvnú pokutu:

a)      Za vypúšťanie vôd, ktoré nie sú odpadovými vodami v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vo výške 2000 € za každý preukázaný prípad zvlášť.

b)      Za vypúšťanie vôd, ktoré obsahujú také látky, ktoré majú negatívny vplyv na prevádzku aktivácie COV (ťažké kovy, polycyklické aromatické látky, látky škodiace vodám a podobne) vo výške 2000 € za každý preukázaný prípad zvlášť.

c)    Za prekročenie ukazovateľov podľa body 9. vo výške 500 € za každý ukazovateľ.

13. Samotné napojenie na verejnú kanalizáciu je podmienené podaním „Žiadosti o zriadenie
kanalizačnej prípojky" a podpisom zmluvy na odvádzanie splaškových odpadových vôd (v rámci odberného miesta fy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja). Nakoľko KP a RS budú uložené na rôznych parcelách, bude potrebné vyplniť „Dohodu o zriadení časti kanalizačnej prípojky a revíznej šachty na cudzom pozemku" podľa listu vlastníctva, kde sú uložené práva a povinnosti odberateľov. Tlačivá a potrebné informácie pre zriadenie KP Vám poskytne príslušný zamestnanec našej spoločnosti na Zákazníckom centre.

14. Zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie vykonajú pracovníci našej spoločnosti z materiálov používaných v podmienkach našej spoločnosti. Celá KP musí byť vybudovaná ako vodotesná.

15.   K termínu realizácie kanalizačnej prípojky musí mať žiadateľ vybudovanú prípojku vo vzdialenosti cca 1 - 1,5 m od miesta napojenia na verejný vodovod.

16.   Upozorňujeme, že vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu (vrátane vodomernej zostavy) a verejnej splaškovej kanalizácie nie je cudzím dovolené.

17.   Do VK je možné zaústiť len splaškové odpadové vody (nie dažďové ani povrchové).

18.   Tlakovú skúšku vodovodnej prípojky zrealizovať podľa STN EN 805 a skúšku vodotesnosti kanalizačnej prípojky zrealizovať podľa STN EN 1610. Celá kanalizačná prípojka musí byť vybudovaná ako vodotesná.

19.   V zmysle zákoan č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 4 odsek 7 a 8 vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.

20.   Upozorňujeme, že predložená PD bola označená pečiatkou našej spoločnosti. Takto označená PD musí byť predložená s stavebnému a kolaudačnému konaniu. Akákoľvek zmena musí byť opäť predložená na vyjadrenie našej spoločnosti.

 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, vyjadrenie č. 01/2020/SAUCZA-38 zo dňa 06.03.2020:

Súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

 1. Prípojka bude zriadená na náklady vlastníka pozemku parcely KN-C 2124/577 k. ú. Rajec.
 2. Vodomer bude v samostatnej vodomernej šachte.
 3. Na základe vyjadrenia č. 019032764 od firmy SEVAK a.s., zo dňa 13.11.2019, podľa bodu 3, ale. I. navrhovaný objekt Samoobslužnej autoumyvárky bude podružné napojený na existujúcu vodovodnú prípojku vybudovanú pre objekt vlastníka Správy ciest žilinského samosprávneho kraja.
 4. Uzatvorenie „Dohody o refundácii nákladov za spotrebu vody" medzi vlastníkom objektu a Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja.
 5. Vlastník objektu Samoobslužnej autoumyvárky (Creative San s.r.o.) sa bude podieľať podľa potreby na opravách a údržbách jestvujúcej časti vodovodnej prípojky v podiele jej užívania.

 

Okresný úrad Žilina, OSŽP, ŠS OH. vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2019/047280-002/Deb zo dňa 28.11.2019:

 1. odpady vyprodukované počas stavby investor (pôvodca odpadov) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke;
 2. investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi;
 3. výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy v rámci stavby;
 4. druhy stavebných odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovil Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do skupiny 17 01, kategórie ostatný odpad /vrátane katalógového čísla odpadu; 17 01 07/ odovzdať oprávnenému odberateľovi za účelom zhodnotenia alebo prepraviť priamo do zariadenia povoleného na recykláciu stavebných odpadov;
 5. dodávateľ stavebných práv v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom" a potvrdenú registráciu v súlade s § 98 v nadväznosti na § 108 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch;
 6. doklady o zákonnom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas realizácie stavby (zabezpečíme zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

 

7. Stavebník je pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami povinný urobiť potrebné opatrenia, aby tieto nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo aby neohrozili ich kvalitu (§39 vodného zákona).

8. Stavbu je možné užívať až po kolaudácií stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a § 79 stavebného zákona.

9. Ku kolaudácii stavby predložiť: zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, zápisy o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok, certifikáty použitých stavebných materiálov a zariadení, doklady o zneškodnení vzniknutých odpadov na povolenej skládke, geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby, vypracovaný prevádzkový poriadok dažďovej kanalizácie.

12.  Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

13. Stavba nesmie byť zahájená, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

14. Stavba bude dokončená do 31.12.2024.

 

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

 

Odôvodnenie:

 

Stavebník: CREATIVE SAN, s.r.o., Smreková č. 3094/15, 010 07 Žilina, požiadal dňa 16.12.2019 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Autoumyváreň, stavebný objekt Kanalizačná prípojka" podľa PD, ktorú vypracoval - Projektová kancelária Ing. Jozef Lovíšek, Pod Hliniskom 938/4, Žilina a ktorú autorizačne overil Ing. Marián PaPP - autorizovaný stavebný inžinier v 10/2019.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy - ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 stavebného zákona (ďalej len „tunajší úrad") dňom podania žiadosti začal správne konanie, žiadosť preskúmal a zistil, že neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Preto tunajší úrad správne konanie prerušil rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2020/026990-002/Ros zo dňa 01.07.2020 a vyzval stavebníka na doloženie chýbajúcich podkladov do termínu 31.10.2020.

Stavebník časť chýbajúcich podkladov predložil dňa 28.07.2020 a tunajší úrad v správnom konaní pokračoval (stavebnom a vodoprávnom), čo oznámil Oznámením číslo OU-ZA-OSZP3-2020/026990-005/Ros zo dňa 08.09.2020 známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Ostatní účastníci boli o pokračovaní správneho konania upovedomení verejnou vyhláškou, ktorá visela na úradnej tabuli Mesta Rajec a tunajšieho úradu. Tunajší úrad zároveň nariadil k danej veci ústne pojednávanie s obhliadkou miesta stavby, pričom upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr na tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne a tiež upozornil, že na pripomienky a námietky, ktoré boli a mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Dotknuté orgány boli tiež upovedomené o tom, že ak v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanoviská k povoľovanej stavbe, v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 29.09.2020 na Okresnom úrad Žilina a na mieste

stavby.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením a ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad - Mesto Rajec, SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok vydal záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona pod číslom č. s. 2780/2020 zo dňa 22.07.2020, ktorým overil dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby, ktoré vydal stavebný úrad Mesto Rajec dňa 01/3764/2019/UR/08-Ďu 25.02.2020 a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2020.

Rozsah vodnej stavby, ktorý je predmetom povoľovania, je podrobne uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Stavba rieši vybudovanie kanalizačnej prípojky na odvádzanie priemyselných vôd z objektu autoumyvárne do verejnej kanalizácie a odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo strechy a zo spevnených plôch autoumyvárne do podzemných vôd cez vsakovaciu jamu.

Stavba je povolená na parcelách KN-C č. 2124/577, 2124/19, 2124/18, 2124/409, 2142/9, 1328/1 (KN-E 7119) v katastrálnom území Rajec, ku ktorým má stavebník iné právo vyplývajúce zo Zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 07.10.2020 s Mestom Rajec, Zmluve o nájme zo dňa 03.09.2019 a jej Dodatku zo dňa 12.05.2020.

Tunajší úrad zároveň na základe výsledku vodoprávneho konania povolil aj osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd cez vsakovací objekt. Hydrogeologický posudok vypracoval INGEO a.s. Žilina, č. úlohy 206026, Mgr. Eva Méryová, odborne spôsobilá osoba na hydrogeologický prieskum, v ktorom boli posúdené riziká znečistenia podzemnej vody ropnými látkami a hydrogeologické vlastnosti daného územia.

Tunajší úrad pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku stanovil limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách v súlade s § 9 N V SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (príloha č. 6 časť B) a stanovil aj početnosť a typ odoberaných vzoriek. Povinnosť merať množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku sa neurčuje. Do podzemných vôd budú vypúšťané len vody z povrchového odtoku v čase trvania dažďov, topenia snehu a krátkodobo po ich ukončení.

Povolenie je časovo obmedzené v zmysle § 21 ods. 4 vodného zákona - na 10 rokov, max. do 30.09.2030.

Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli podané záporné stanoviská ani námietky k stavebnému a vodoprávnemu povoleniu na osobitné užívanie vôd. Správca vodného toku sa ku konaniu sa vyjadril listom č. CS SVP OZ PN4468/2020/2 CZ 17121/14807/230/2020 zo dňa 04.06.2020.

Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Rozpočtový náklad stavby: 9572,50 .- eur.

V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov bol zaplatený správny poplatok vo výške vo výške 100,00 € uhradený potvrdením o úhrade správneho poplatku.

 

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia a Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o/životné prostredie, Vysokoškolákov
8556/33B, 10 08 Žilina.                                                                                                        /

Toto rozhodnutie nieje preskúmateľné súdom, pókialVnebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

 

                                                                            Ing. arch. Pavel Kropitz

                                                                                     vedúci odboru

 

                                                                         v zastúpení: Ing. Daniela Hančíková

                                                                          vedúca oddelenia OP a vybraných zložiek ŽP

 

 

Rozhodnutie sa doručuje:

 1. CREATIVE SAN s.r.o., Smreková 15, 010 01 Žilina 2x, + overená PD
 2. Ing. Marián Papp, Pod Hliniskom 938/4, 010 07 Žilina - projektant
 3. Mesto Rajec, Námestie SNP, 015 01 Rajec + overená PD
 4. Marián Hulec, Príbor - Hájov č. 12, 742 58 Nový Jičín ČR
 5. Ján Hulec, Senická č. 623/2, 031 04 Liptovský Mikuláš
 6. Ing. Martin Hulec, Smreková 3092/7, 010 017 Žilina
 7. SVP š.p., OZ Piešťany, SPSV L, Nábrežie I. Krásku 834/3, 921 80 Piešťany
 8. H.S. building, s.r.o, Smreková 3092/7, 010 07 Žilina
 9. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou Mesto Rajec
 10. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou OÚ Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina Na vedomie:

 

 1. RÚVZ v Žiline, V. Spanyola č. 27, 011 71 Žilina
 2. OÚ Žilina, OSZP3, OPaK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 3. OÚ Žilina, OSZP3, OH, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
  1. OÚ Žilina, Odbor dopravy a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina
  2. SPP-D, a.s., Mlynské nivy 44/B, Bratislava
  3. SSD, a.s., Pri Rajčianka 2927/8, Žilina
  4. MZ SR, IKŽ, Limbová 2, 837 52 Bratislava

 

 1. SIŽP, OIOV, Legionárska 5, 010 01 Žilina
 2. SHMÚ, Jeséniova 17, 831 07 Bratislava
 3. SC ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
 4. Spis

Toto oznámenie sa ostatným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou, ktorá bude vyvesená na úradnej tabuli Mesta Rajec a správneho orgánu Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia po dobu 15 dní v obci spôsobom obvyklým.

Vyvesené dňa :                                                                                                                            Zvesené dňa :

Pečiatka, podpis                                                                                                                                       Pečiatka, podpis

 

(po uplynutí lehoty žiadame zaslať späť s vyznačením uvedených údajov).

 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa