ROZHODNUTIE zo zisťovacieho konania – Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

 
ROZHODNUTIE
 
zo zisťovacieho konania
 

č.: OU-ZA-OSZP2-2021/006596-50/Gr                                                                                                     V Žiline, 22. 01. 2021
 

    Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o aktualizácii strategického dokumentu „Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja“, ktoré predložil obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina , IČO: 378 08 427 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

    Predložený strategický dokument „Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja“, obstarávateľa Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina , IČO: 378 08 427

sa nebude posudzovať

podľa zákona v platnom znení. Uvedený dokument je preto možné schváliť podľa osobitných predpisov.
 
 
...
 
 
Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie:
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
 
 
Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru
 
Celý dokument tu:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa