Banner - NATUR-PACK (GIF): striedajú sa tri snímky s textom - 1. Aktívne vzdelávame / 2. Chránime životné prostredie / 3. Financujeme triedený zber vo viac ako 1000 obciach a mestách; Po kliknutí na banner sa v novom okne otvorí stránka NATUR-PACK verejnosti
 
 
Hlavným poslaním spoločnosti NATUR-PACK, a. s., je:
 
- zabezpečovať nakladanie s odpadmi (zber, zhodnocovanie a recyklovanie) pre všetky druhy odpadov zobalov a neobalových výrobkov v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov,
 
- byť otvoreným a transparentným systémom pre subjekty podieľajúce sa na materiálovom toku odpadov z obalov a neobalových výrobkov a zabezpečovať ich rovnoprávne postavenie,
 
- efektívne a transparentne zabezpečovať plnenie povinností výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov, s dôrazom na dôslednú kontrolu finančných tokov vedúcu kminimalizácii nákladov pre účastníkov systému,
 
- realizovať a propagovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov ako základného princípu financovania triedeného zberu a zhodnocovania odpadov v SR,
 
- etablovať sa ako proklientsky orientovaná a profesionálna organizácia, ktorá zaručene a fundovane spravuje prenesené zodpovednosti zákonných povinností klientov,
 
 - otvorená komunikácia a dialóg so všetkými partnermi a príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti životného prostredia,
 
- poskytovať klientom čo najkomplexnejšie služby v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov a odpadovej legislatívy,
 
- podieľať sa na „vytváraní slovenskej odpadovej legislatívy“,
 
- realizovať aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov, najmä v oblasti triedeného zberu a predchádzania vzniku odpadov,
 
- budovať vysoko profesionálny pracovný tím, ukotvený nielen na vysokej odbornej zdatnosti, ale aj etike, tímovej práci a lojalite.
 
viac informácií: www.NATUR-PACK (položka sa otvorí v novom okne)
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa