Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
za kalendárny rok 2019 v meste Rajec.
 
ÚVKO = m zložka1 + m zložka2+ ...+m zložkan x 100 %
mKO
ÚVKO = ( 651192 : 2265982 ) x 100 = 28,74 %  
 
m zložka je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúcom
            kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného obcou vyjadrená
            v kilogramoch.
 
mKO je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená
        v kilogramoch
 
Zoznam zložiek komunálnych odpadov,
ktoré je možné vytriediť a započítať do čitateľa vzorca
Kód odpadu Názov odpadu Hmotnosť vytriedenej zložky v kg
20 01 01  papier a lepenka 77 416
20 01 02  sklo 103 100
20 01 03
 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze
 lepenky)
3 160
20 01 04  obaly z kovu 3 285 
20 01 08  biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 1 006
20 01 10  šatstvo 16 940
20 01 11  textílie  
20 01 21  žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 58
20 01 23  vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 3 469
20 01 25  jedlé oleje a tuky 1 335
20 01 26  oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25  
20 01 33
 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené
 batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
 44
20 01 34
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 0
20 01 35
 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
3 948
20 01 36
 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01
  23 a 20 01 35
9 847
20 01 38  drevo iné ako uvedené v 20 01 37 17 680 
20 01 39  plasty 44 830
20 01 40  kovy 9 190
20 01 40 01  meď, bronz, mosadz 1 409
20 01 40 02  hliník 4 828
20 01 40 03  olovo 21
20 01 40 04  zinok  
20 01 40 05  železo a oceľ 212 958
20 01 40 06  cín  
20 01 40 07  zmiešané kovy 256
20 02 01  biologicky rozložiteľný odpad 136 412

 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 v meste Rajec.

text-align: right; padding-right: 10px; padding-right: 10px; Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 v meste Rajec.   ÚVKO = m zložka1 + m zložka2+ ...+m zložkan x 100 % mKO ÚVKO = ( 508156 : 2218856 ) x 100 = 22,90 %     m… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa