Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Kamenná Poruba“ zaslanie

Okresný úrad Žilina,
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina


Ž i l i n a
24. 11. 2020
 
Vec
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Kamenná Poruba“ zaslanie oznámenia

Obstarávateľ, Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba, IČO: 00 648 876 doručil dňa 20.11.2020 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA") Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Kamenná Poruba“, ktorý vám podľa § 6 ods. 2 zákona EIA ako dotknutej obci zasielame.
 
Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona EIA predmetom posudzovania podľa tohto zákona.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiekživotného prostredia vyzýva jednotlivé obce v súlade s § 6 ods. 1 zákona EIA na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení a súčasne požaduje, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona EIA, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy
a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 dní od jeho doručenia.

Vaše písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6 zákona EIA prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina do 15 dní od doručenia oznámenia. Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail: maria.morhacova@minv.sk.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Kamenná Poruba“ je zverejnené aj na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-uzemneho-planuobce-kamenna-poruba
 

Príloha: 1x Oznámenie o strategickom dokumente

Ing. Daniela Hančíková
vedúca oddelenia
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa