Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja - záverečné stanovisko

 
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 
 
OZNAM

 
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja -
záverečné stanovisko
 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina zaslal v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja" obstarávateľa Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.
 
Mesto Rajec ako dotknutá obec oznamuje verejnosti zverejnenie Záverečného stanoviska o posúdení strategického dokumentu, ktoré je prístupné na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvqia-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne .
V súčasnosti je na základe opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR Mestský úrad v Rajci pre verejnosť zatvorený. Po odvolaní uvedených opatrení bude možné do zverejneného Záverečného stanoviska nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady si vyhotoviť kópie na Mestskom úrade v Rajci, Oddelení investičnej výstavby a životného prostredia č.d. 5 na I. poschodí v čase úradných hodín MsÚ. Oznámenie sa zverejňuje najmenej na dobu 14 dní.
 
 
V Rajci, 14.01.2021
 
Ing. Milan Lipka, v.r.
primátor mesta
 
Príloha:
Záverečné stanovisko - Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa