Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1679/2016 dňa 10.6.2016 VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Proj-Ing. s.r.o. v… viac informácii

Oznámenie o strategickom dokumente "Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - Aktualizácia pre obdobie 2015 - 2020" - Verejná vyhláška

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina   Vec: Oznámenie o strategickom dokumente "Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - Aktualizácia pre… viac informácii

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1645/2016 dňa 22.6.2016   OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU Meno (názov) a adresa žiadateľa : MONDEZ s.r.o. Ing. Martin Ondrušek… viac informácii

Zmena dobývacieho priestoru Rajec a pokračovanie t'ažby dolomitu na lokalite Šuja Vidošová - verejná vyhláška

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia odbor environmentálneho posudzovania Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava   Bratislava 06.04.2016 podľa rozdeľovníka   Vec: Zmena dobývacieho priestoru Rajec a pokračovanie… viac informácii

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu: FTTC/B-ZA-Rajec polygon VDSL 4 - verejná vyhláška

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/1272/2016 dňa 16.5.2016   OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62… viac informácii

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu FTTC/B-ZA-Rajec polygon VDSL 3 - verejná výhláška

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/1275/2016 dňa 16.5.2016   OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62… viac informácii

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu: FTTC/B-ZA-Rajec polygon VDSL 2 - verejná vyhláška

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/1274/2016 dňa 16.5.2016   OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62… viac informácii

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu: FTTC/B-ZA-Rajec polygon VDSL 1 - verejná vyhláška

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/1273/2016 dňa 16.5.2016 OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava … viac informácii

Oznámenie o o začatí konania o zmene/určení nových ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania

DOPRAVNÝ ÚRAD   číslo spisu 7780/2016/ROP-004-OP-O/10579 Bratislava, 15.04.2016   Oznámenie o o začatí konania o zmene/určení nových ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania podľa § 36 ods. 4 a § 41 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku … viac informácii

Pozvánka - Oznámenie o predložení správy - žiadosť o predloženie pripomienok pre lesný celok Rajecko.

DOČASNÁ ÚRADNÁ TABUĽA OKRESNÉHO ÚRADU ŽILINA umiestnená na úradnej tabuli Mestského úradu Rajec. Obsah: Pozvánka a oznámenie č. OÚ-ZA-OOP4-2016/021148/SCH zo dňa 29.4.2016 na prejedanie správy o doterajšom hospodárení pre lesný celok Rajecko. Písomnosť je prístupná aj na www.minv.sk v… viac informácii
« späť 1 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa