Oznámenie O strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č.1"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
 
Vec: Oznámenie O strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č.1" - zaslanie oznámenia
 
Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č.1", ktoré vám podľa § 6 ods.2 zákona ako dotknutej obci zasielame.
Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods.2 písm. c) zákona predmetom zisťovacieho konania.
Okresný úrad Žilina Vás vyzýva, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámenia verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.
 
Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja" je zverejnené aj na internetovej stránke
 
 
RNDr. Drahomíra Macášková
vedúca odboru
 
Príloha
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa