Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j.01/1679/2016
dňa 10.6.2016
VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU
A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa:
Proj-Ing. s.r.o.
v zastúpení Ing. Andreou Pagáčovou 013 22 Rosina 463
 
Meno (názov) a adresa stavebníka:
DeutschMann Transport s.r.o., Národná 13, 010 01 Žilina
 
podal dňa 27.5.2016 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:
 
Areál kamiónovej dopravy firmy DeutschMann Transport s.r.o.
 
Objektová skladba :
SO 01 Obslužný objekt
SO 02 Spevnená plocha
SO 03Kanalizácia splašková
SO 04 Kanalizácia dažďová + ORL
SO 05 Prípojka vody
SO 06 Prípojka NN
SO 07 Vonkajšie osvetlenie
 
v meste Rajec, ul. Hollého v katastrálnom území : Rajec
na pozemkoch C KN parcel. číslo : 1326/36, 1326/12, 1316/5, 1316/1, 1316/7, 271/1, 2124/25
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §35 a §37 ods.1 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 1, 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.
 
Zároveň nariaďuje na prerokovanie žiadosti:
ústne jednanie a miestne zisťovanie dňa 12. júla 2016 o 9,00 hodine
v Malej zasadačke MsÚ Rajec na 1. poschodí
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté.V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote /§36 ods. 3 stavebného zákona/ neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Rajci, stavebný úrad pred dňom ústneho jednania v stránkové dni a pri ústnom jednaní.
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 stavebného zákona.
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec.
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 5076515
 
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec


Doručí sa :
Proj-Ing. s.r.o., Ing. Andrea Pagáčová, Rosina 463
Deutschmann Transport s.r.o., Národná 13, Žilina
NDŽ s.r.o., Košická 2, Žilina
Tridek s.r.o., Fačkov 348
Klucho Martin, Fačkov 348
Pecko Róbert, Lalinok 29, Divina
SVP š.p., Nábrežie I. Krasku 3/834, Piešťany
Proj-Ing s.r.o., Ing. Peter Pagáč, Rosina 463
RÚVZ, V. Spanyola 27, Žilina
OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, Žilina
SSE – D. a.s. Pri Rajčanke 2927, Žilina
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina
SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Slovak Telekom a.s., Poštova 1, Žilina
OÚ ŽP, všetky odbory, M.R. Štefánika 1, Žilina
OÚ, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, Žilina
Slov. pozemkový fond, SAD SNP 667/10, Žilina
Mesto Rajec – verejná vyhláška
Formou verejnej vyhlášky :
vlastníci na parc. C KN č. 2124/25
 
Prílohy:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa