Oznámenie o strategickom dokumente "Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - Aktualizácia pre obdobie 2015 - 2020" - Verejná vyhláška

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
 
Vec: Oznámenie o strategickom dokumente "Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - Aktualizácia pre obdobie 2015 - 2020" zaslanie oznámenia
 
Obstarávateľ, Združenie obcí Rajecká dolina, Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice, doručil dňa 11. 05. 2016 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon ElA") Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - Aktualizácia pre obdobie 2015 - 2020" podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.
 
Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona predmetom posudzovania podľa tohto zákona.
 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vyzýva jednotlivé obce v súlade s § 6 ods. 1 zákona na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení a súčasne požaduje, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byt' verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina -
 
Aktualizácia pre obdobie 2015 - 2020" je zverejnené aj na internetovej stránke
 
RNDr. Drahomíra Macášková
vedúca odboru
 
Rozdeľovník
1. Obec Čičmany, 013 15 Čičmany 166
2. Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Rajec
3. Obec Fačkov, 013 15 Fačkov 69
4. Obec Jasenové, 013 19 Jasenové 50
5. Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
6. Obec Kľače, 013 19 Kľače 1
7. Obec Konská, 013 13 Konská 410
8. Obec Kunerad, 013 13 Kunerad 60
9. Obec Lietava, 013 18 Lietava 146
10. Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka
11. Obec Lietavská Svinná - Babkov, 013 11 Lietavská Svinná 16C
12. Obec Malá Čierna, Malá Čierna 55, 015 01 Rajec
13. Obec Podhorie, 013 18 Podhorie 50
14. Obec Porúbka, 013 11 Porúbka 29
15. Mesto Rajec, Nám. SNP 1/1, 015 01 Rajec
16. Obec Rajecká Lesná, 013 15 Rajecká Lesná 82
17. Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 1129, 013 13 Rajecké Teplice
18. Obec Rosina, 013 22 Rosina 167
19. Obec Stránske, 013 13 Stránske 168
20. Obec Šuja, 015 01 Šuja 1
21. Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie 22. Obec Veľká Čierna, 015 01 Veľká Čierna 75
23. Obec Višňové, 013 23 Višňové 556
24. Obec Zbyňov, Hlavná 19/1,013 19 Zbyňov
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa