Pozvánka - Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konané dňa 31.8.2022

PRIMÁTOR MESTA RAJEC     

       V Rajci dňa 24. augusta 2022

 

POZVÁNKA

 

  V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 31. augusta 2022 (streda) o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

Návrh programu:

1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
2. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 8/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva
3. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
4. Návrh na schválenie investičného úveru
    Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Rajec k prijatiu návratných zdrojov financovania (úveru)
5. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 32
6. Zmena zakladateľskej listiny – doplnenie činnosti TSMR, s.r.o. “r.s.p.“

 

Ing. Milan Lipka

primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa