Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konané dňa 21.6.2022

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
 
 
V Rajci dňa 15. júna 2022
 

POZVÁNKA

 
    V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2022 (utorok) o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.
 
Návrh programu:
 1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 2. Predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNE č. 7113 na ul. Sama Chalupku                                                               Pokračovanie v plnení Uznesenia č. 22/2022 zo dňa 28.4.2022
 3. Nájom nebytového priestoru č. 12 v budove Polikliniky súp. č. 200                                                                            Pokračovanie v plnení Uznesenia MZ č. 23/2022 zo dňa 28.4.2022
 4. Kúpa pozemkov, parcely CKN č. 22 a CKN č. 23/1 v k.ú. Rajec
 5. Zámena pozemkov pre zriadenie zázemia pre TSMR, s.r.o. “r.s.p.“
 6. Predaj časti pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 467/10
 7. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 8. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 9. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 20
 10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta na II. polrok 2022
 11. Plnenie uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom
 12. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na funkčné obdobie 2022 – 2026
 13. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov  MZ a určenie počtu poslancov MZ v jednotlivých volebných obvodoch
 14. Interpelácie
 15. Diskusia
 16. Rôzne
 
 
Ing. Milan Lipka
primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa