Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 13.6.2022

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci

 

  

V Rajci, 07.06.2022

 

 

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2022 (pondelok) o 15,00 hod. so stretnutím v kancelárii č. 5 budovy MsÚ Rajec.

 

Program:

  1. Rybárik – predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNE č. 7113 na Ul. Sama Chalúpku – pokračovanie v plnení uznesenia MZ
  2. Harantová Petra, Mgr. – nájom nebytového priestoru v budove Polikliniky s.č. 200 – pokračovanie v plnení uznesenia MZ
  3. Blažek Radomír, Ing. – zriadenie vecného bremena
  4. Vaník Milan – zriadenie vecného bremena
  5. Kúpa pozemkov v k.ú. Rajec od Ministerstva vnútra SR
  6. Bronček Miloš – žiadosť o zámenu pozemkov v k.ú. Rajec
  7. Šamalík Ján, Mgr. – žiadosť o predaj pozemku v k.ú. Rajec
  8. Rôzne

 

S pozdravom


Mgr. Róbert Augustín, v.r.

predseda komisie

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa