Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 28.4.2022

 Primátor mesta Rajec

 V Rajci dňa 22. apríla 2022

 

 POZVÁNKA

 

   V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla 2022 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

Návrh programu:

 1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 2. Predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1822/17
    Pokračovanie v plnení Uznesenia č. 9/2022 zo dňa 24.2.2022
 3. Nájom pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNC č. 1101/1 na Hollého ulici pri Poliklinike
    Pokračovanie v plnení Uznesenia č. 10/2022 zo dňa 24.2.2022
 4. Predaj pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNC č. 2136/2 na ul. Bystrická
 5. Ponuky na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam, pozemky na ul. Hollého
 6. Predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNE č. 7113 na ul. Sama Chalupku
 7. Ponuka predaja pozemkov mestu, parcely KNE č. 3677/1 a 3699 v k.ú. Rajec
 8. Nájom nebytového priestoru č. 12 v budove Polikliniky súp. č. 200
 9. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
10. Výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov vďaky:
     a) účtovná závierka  a výročná správa k 31.12.2021
     b) predloženie správy nezávislého audítora  pre štatutárny orgán a zriaďovateľa rozpočtovej organizácie Domov vďaky za rok 2021
11. Výsledok hospodárenia rozpočtových organizácií ZŠ a ZUŠ
12. Záverečné správy a záverečný účet Mesta Rajec za rok 2021
     a) Inventarizácia k 31.12.2021 – správa UIK
     b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za rok 2021
     c) Poznámky 31.12.2021
     d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2021
     e) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec
     Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Rajec za rok 2021
13. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 12/2022
14. Prenechanie majetku do výpožičky TSMR s.r.o. “r.s.p.“
15. Správy o vykonaných kontrolách č. 2, 4 a 6
16. Správa o vykonanej kontrole č. 1/2022
17. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
18. Plnenie uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom
19. Interpelácie
20. Diskusia
21. Rôzne
 
Ing. Milan Lipka
primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa