Návrh - Rozpočet Mesta Rajec na rok 2017.
 
Návrh - Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2017 - 2018.
 
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o dani za psa na kalendárny rok 2017.
 
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2017.
 
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2017.
 
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2017.
 
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017.
 
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017.
 
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec.
 
Návrh - Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 3/2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia.
 
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa