Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j. 01/564/2016
dňa 30.3.2016
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 
OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O UMIESTNENÍ STAVBY
SPOJENÉHO SO STAVEBNÝM KONANÍM A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU
 
Meno (názov ) a adresa žiadateľa:
ECRO s.r.o.,
IČO 36433578
ul. Partizánska 865, 015 01 Rajec
 
Podal dňa 23.3.2016 Žiadosť o vydanie územného a stavebného povolenia na stavbu:
Novostavba dvoch rodinných domov, oplotenie,
prípojky inž. sietí: vodovod, kanalizácia, elektro NN
 
v meste Rajec, ul. Moyzesova v katastrálnom území Rajec na pozemku parcel. číslo 1811/3, 1811/4
 
Projektová dokumentácia rieši novostavbu dvoch identických rodinných domov. Objekty SO 01 a SO 02 sú jednopodlažné bez suterénu s pultovou strechou.
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.l zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov posúdil žiadosť v zmysle §37 , §58 a §62 stavebného zákona a v súlade s §61 ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy.
 
Zároveň nariaďuje na prerokovanie žiadosti:
ústne prejednanie a miestne zisťovanie dňa : 28. apríla 2016 o 9,00 hod. na Mestskom úrade
v Rajci, malá zasadačka na l.poschodí
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté.V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy . Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote / §61ods.3 stavebného zákona/ neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Toto oznámenie bude ostatným účastníkom konania doručené formou verejnej vyhlášky v zmysle § 61 odst. 4 stavebného zákona.
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Rajec.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Stavebnom úrade mesta Rajec v stránkové dni a pri ústnom jednaní.  
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 5076515
 
Doručuje sa :
ECRO s.r.o., Partizánska 865, Rajec
Ing. Oľga Žuchová, Lúčna 1133, Rajec
Šimková Anna, Mudrochova 908/3, Rajec
Slov. vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
ŽSK, odbor dopravy a ÚP, Komenského 48, Žilina
M&T Systémy s.r.o., Žitná 13, Žilina
Ing. arch. Peter Krajč, Žitná 13, Žilina
SPF, SAD SNP 667/10, Žilina
ST a.s. Poštová 1, Žilina
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina
SSE - D. a.s. Pri Rajčanke 2927, Žilina
SPP - D. a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
OÚ ŽP, OPaK, M.R. Štefánika 1, Žilina
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa