Verejná vyhláška - Územný plán regiónu Žilinského kraja

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 
 
Vec
Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán regiónu Žilinského kraja"  - zaslanie oznámenia
 
   Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja" , ktoré vám podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona ako dotknutej obci zasielame. Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods.l predmetom posudzovania podľa tohto zákona.
 
   Okresný úrad Žilina Vás vyzýva, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Oznámenie o strategickom dokumente zverejnené aj na intemetovej stránke:
 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja
 
 
 
Ing. arch. Pavol Kropitz
vedúci odboru
 
 

Rozdeľovník:
- všetky obce a mestá v Žilinskom kraji (315) - rozoslané e-mailom

 
 
 
Zverejnené na webstránke mesta Rajec: 15.4.2021
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa