Jednoduché pozemkové úpravy - lokalita Zahumie
 
JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY RAJEC
 
Dôvody na začatie jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ)
● po ZRPS, resp. ROEP je vlastníctvo pozemkov zapísané na LV
● pozemky nie sú prístupné
● majú nevhodný tvar – sú dlhé a úzke (väčšina pozemkov má šírka 2 – 10 m a dĺžku 100 až 200 m)
● približne 1/5 pozemkov má spoluvlastníkov s neznámym pobytom, t. j. osoby bez úplných osobných údajov
   a adresy trvalého pobytu (veľakrát sú mŕtvi, bez dedičov ap.)
● je to dôsledkom historického vývoja (uhorské pozemkové právo)
● uvedený stav komplikuje užívanie, predaj, nájom ako i dedenie pozemkov
● majetkovoprávne usporiadanie pozemkov klasickým spôsobom, t. j. prostredníctvom geometrických plánov,
   kúpnych, darovacích, či zámenných zmlúv je veľmi náročné
● najvhodnejším riešením je vykonanie JPÚ
● navrhovateľom JPÚ je Mesto Rajec
● bola navrhnutá lokalita Záhumnie (16,8 ha)
● nachádza sa v susedstve zastavaného územia mesta a v súčasnosti ide o poľnohospodársku pôdu
● lokalita je v platnom územnom pláne definovaná ako obytné plochy individuálnej bytovej výstavby, hromadnej
   bytovej výstavby a občianskej vybavenosti (ZŠ, MŠ, obchod, parkoviská, ihriská)
 
Konanie JPÚ
● upravuje zákon č. 330/1991 Zb.
● v danom prípade ho upravuje § 8d – JPÚ sa vykonávajú z iných dôvodov ako je hospodárenie na pôde
● JPÚ nenariaďuje štát z vlastného podnetu, ale žiada o ne účastník (vlastník, užívateľ, obec, VÚC ap.)
● na základe žiadosti správny orgán nariadi konanie o začatí pozemkových úprav – prípravné konanie
● na začatie konania musia byť splnené dve podmienky – zapísaný register (ZRPS, ROEP) a záujem vlastníkov
   (súhlas vlastníkov min. 50 % výmery)
● po zhodnotení výsledkov prípravného konania správny orgán rozhodne o povolení pozemkových úprav a môžu sa
   začať samotné práce na JPÚ
● samotné konanie možno rozdeliť na tri časti
● Vypracovanie úvodných podkladov projektu JPÚ – bodové pole, obvod projektu JPÚ, zameranie polohopisu a
   výškopisu,  vyhotovenie znaleckého posudku, mapa hodnoty pozemkov, register pôvodného stavu, všeobecné
   zásady funkčného usporiadania územia
● Vypracovanie projektu JPÚ – prerokovanie návrhov a požia-daviek vlastníkov, zásady pre umiestnenie nových
   pozemkov, plány spoločných a verejných zariadení a opatrení, preroko-vanie návrhu rozdeľovacieho plánu,
   rozdeľovací plán
● Vykonanie projektu JPÚ – postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní pozemkov, vytýčenie nových
   pozemkov v teréne, aktualizácia RPS a RNS, rozdeľovací plán vo forme GP
 
Zápis projektu JPÚ do katastra
● po ukončení prác katastrálny odbor pozastaví zápis do katastra nehnuteľností k pozemkom v obvode JPÚ
● spracovateľ projektu JPÚ vyhotoví všetky podklady potrebné na zápis do KN
● založia sa nové listy vlastníctva a vznikne nová mapa
● ukončia sa všetky doterajšie nájomné vzťahy
 
Výhody, ktoré sa dajú získať vykonaním JPÚ
● pôvodné pozemky zaniknú – ich scelením vzniknú nové pozemky, ako parcely registra C KN
● vlastníkom každého nového pozemku bude jedna osoba v podiele 1/1, resp. minimálny počet spoluvlastníkov
   v podiele 1/2, 1/3 a pod.
● optimálny tvar pozemkov (obdĺžnik, štvorec)
● prístup po miestnych komunikáciách (existujúcich, resp. novo navrhovaných)
● vlastníci s neznámym pobytom budú mať vlastné pozemky – nebudú sa miešať so známymi vlastníkmi
● zhodnotenie pozemkov – jednoduchšia možnosť predaja, zámeny, darovania, nájmu a pod.
● celý proces prebieha bez GP, zmlúv a poplatkov
 
Náklady spojené s vykonaním JPÚ
● vypracovanie projektu JPÚ je náročný proces, ktorý si vyžaduje čas, úsilie, odbornosť a technické vybavenie
● vypracovanie projektu JPÚ vykonáva odborne spôsobilá osoba, na základe zmluvy o dielo
● náklady na vypracovanie projektu JPÚ hradí ten v prospech koho sa JPÚ vykonávajú (vlastníci, obec, investor ap.)
● v tomto projekte vlastníci nehradia náklady na JPÚ, hradí ich Mesto Rajec
● každý vlastník prispieva časťou výmery na budúce prístupové komunikáci
 
 
 
Jednoduché pozemkové úpravy Rajec - úvodná stránka
Jednoduché pozemkové úpravy Rajec - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa