Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou bez ústneho jednania

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j.01/3469/2018
dňa 12.12.2018
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU BEZ ÚSTNEHO JEDNANIA
 
Meno (názov) a adresa stavebníka: Slovak Telekom a.s.
IČO 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
zastúpený : TTL Group s.r.o.,
IČO 50458043
Sládkovičova 183/47
957 01 Bánovce nad Bebravou
 
podal žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:
FTTH_KBV_Rajec_Hollého_BD_ 33HH
 
katastrálne územie : Rajec
na pozemkoch : C KN č. 1070/18, 1070/34 – inštalácia rozvádzača na existujúcej trase,
C KN č. 1103/4, 1103/1, 1103/5 – nová trasa FTTH
druh stavby : inžinierska stavba
 
Účelom projektu je rozšírenie existujúcej optickej siete na území mesta Rajec, na ul. Hollého. Cieľom projektu je napojenie nového objektu, novobudovaného bytového domu na ul. Hollého a to rozšírením jestvujúceho optického pripojenia, ktoré sa už na ul. Hollého nachádza.
 
Mesto Rajec , ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §35 a §37 ods.1 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 2, 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej inžinierskej stavby.
 
V zmysle §36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje, že známi účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Rajci, stavebný úrad, Nám. SNP 2/2, Rajec v stránkové dni.
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec a web. stránke mesta Rajec.
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041 5076512
 
Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na web. stránke www.rajec.sk
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta Rajec
 
 
Doručí sa :
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou
- Betinská Jarmila, Veľká Čierna 131, 015 01 Rajec
- Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
- SR-Cestný investorský útvar, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
- emBuild s.r.o., Revolučná 10, 010 01 Žilina
- Tabačková Jarmila, Považské Podhradie 27, 017 04 Považská Bystrica
- Paulinyová Linda, Hollého 183, 015 01 Rajec
- Pauliny Ľubomír, Kostolná 53, 015 01 Rajec
- Okresný úrad Žilina, odpadové hospodárstvo, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
- Okresný úrad Žilina, OPAK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
- Okresný úrad Žilina, ŠVS, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
- Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
- Okresný úrad Žilina, odbor CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
- MDVSR, útvar oblastného hygienika, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
- OR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
- SSC, IVSC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
- Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
- Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
- OR PZ, ODI, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina
- MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
- MV SR, Centrum podpory, oddelenie telekom.služieb, 9.mája 1, 974 86 B. Bystrica
- SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
- SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- SSD. a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina
- Energotel a.s., J. Milca 756/44, 010 01 Žilina
- Mesto Rajec – verejná vyhláška
- Spis
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa