Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Cyklochodník Rajec – Šuja

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j. 01/992/2017/ST/45-Ďu
dňa 25.7.2017
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE
 
Meno a adresa žiadateľa Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 321575
 
Podal dňa 20.3.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
 
Cyklochodník Rajec – Šuja
 
Objektová skladba:
SO 01 Cyklochodník
SO 02 Dažďová kanalizácia
SO 03 Vonkajšie osvetlenie
 
V katastrálnom území Rajec, parc. CKN č. 2142/2 (EKN č. 7064), CKN č. 2142/5 (EKN č. 7011/2)
 
       Mesto Rajec zastúpené podľa § 13 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátorom mesta Ing. Jánom Rybárikom, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil v stavebnom konaní podľa § 60 a nasl. stavebného zákona žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia a na základe vykonaného konania so známymi účastníkmi stavebného konania a dotknutými orgánmi takto rozhodol:
 
STAVBA : Cyklochodník Rajec – Šuja
 
Objektová skladba:
SO 01 Cyklochodník
SO 02 Dažďová kanalizácia
SO 03 Vonkajšie osvetlenie
 
V katastrálnom území Rajec, parc. CKN č. 2142/2 (EKN č. 7064), CKN č. 2142/5 (EKN č. 7011/2) sa podľa §16 cestného zákona a § 66 stavebného zákona a v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
POVOĽUJE
Druh a účel povoľovanej stavby :
Inžinierska stavba – cyklochodník
 
Plné znenie verejnej vyhlášky - stavebného povolenia:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa