OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 01001 Žilina
 
ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
 
č.j.: OU-ZA-OSZP3-2017/003331-003/Hnl
V Žiline 07.03.2017
 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon ElA"), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona ElA, na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber, triedenie a skladovanie ostatných a nebezpečných odpadov", ktorý predložil navrhovateľ, LECOL, spol. s r.o., Športová 16, 01501 Rajec, IČO: 31610447, po ukončení zist'ovacieho konania toto rozhodnutie:
 
Navrhovaná činnosť "Zariadenie na zber, triedenie a skladovanie ostatných a nebezpečných odpadov" navrhovateľa LECOL, spol. s r.o., Športová 16, 01501 Rajec, IČO: 31610447, vypracovaná spracovateľom LECOL, spol. s r.o., Športová 16, 01501 Rajec, predmetom ktorej je premiestnenie prevádzkovania zariadenia na nakladanie s ostatným a nebezpečným odpadom v inej lokalite katastra Rajec
 
sa nebude posudzovať
 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
 
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa