Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 01001 Žilina
 
 
číslo spisu OU-ZA-OSZP3-2016/007467-003/Ros
V Žiline dňa 30.03.2016
R O Z H O D N U T I E
 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), rozhodujúc v zmysle § 26 vodného zákona, podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona, s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva pre stavebníka: BS Výroba spol. s.r.o., Fučíkova 338/5, 015 01 Rajec, IČO 886881
dodatočné povolenie stavby
"Výrobná prevádza BS výroba Rajec - stavebné úpravy, Fučíkova 338/5, parc. č. 1914/9, kat. ú. Rajec - Vodné hospodárstvo" zrealizovanej na pozemku KN-C č. 1914 v katastrálnom území Rajec a po posúdení návrhu podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
Celé rozhodnutie v prílohe
 
Príloha:  Rozhodnutie
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa