Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j.01/3180/2015/UR/02-Ďu
dňa 21.1.2016
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa:
Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
 
Podal žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby :
Úprava cesty – Cesta II/517 Rajec – Veľká Čierna variant „A“
 
v katastrálnom území : Rajec, Veľká Čierna, Malá Čierna
na pozemku parcel. číslo : líniová stavba
 
Mesto Rajec, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov, v súlade s §40 ods.3 posúdil žiadosť o zmenu termínu platnosti rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby povolenej rozhodnutím o umiestnení stavby vydaným Mestom Rajec dňa 2.9.2003 pod číslom 01/371/2003/UR/10-Ja pre žiadateľa Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, ul. Komenského 48, Žilina a rozhodol takto :
 
p o v o ľ u j e
predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby do 30.11.2018
Ostatné podmienky umiestnenia stavby vydaného rozhodnutia č. 01/371/2003/UR/10-Ja zo dňa 2.9.2003 ostávajú bez zmeny.
 
Odôvodnenie
 
Stavebný úrad Mesto Rajec prijal podanú žiadosť žiadateľom Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Žilina o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorá bola povolená Mestom Rajec pod č. 01/371/2003/UR/10-Ja dňa 2.9.2003; predĺženie platnosti rozhodnutia č. 01/1508/2006/UR/09-Ja dňa 10.11.2006; č. 01/1574/2009/UR/16-Ja dňa 27.10.2009 a č. 01/3223/2012,3/UR/03-Ďu dňa 23.1.2013.
Dôvodom žiadosti je zdĺhavý proces prípravy predmetnej stavby.
Stavebný úrad Mesto Rajec predloženú žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu „Úprava cesty – Cesta II/517 Rajec – Veľká Čierna, variant A“ preskúmal podľa §37 a §38 zákona č. 50/1976 Zb. Po preskúmaní podania bolo dňa 30.10.2015 oznámené začatie konania a nariadená lehota 7 pracovných dní odo dňa doručenia na uplatnenie námietok dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám a účastníkom konania. Oznámenie bolo doručené aj formou verejnej vyhlášky, nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania.
 
K predĺženiu platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby neboli v určenej lehote uplatnené žiadne námietky.
Po zvážení všetkých skutočností, predložených dokladov a stanovísk stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §42 ods. 2 stavebného zákona. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušnej obci. Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame rozhodnutie zaslať späť na Stavebný úrad v Rajci.
 
Poučenie
 
Odvolanie podľa §54 ods.1 a 2 správneho poriadku je možné podať na Mesto Rajec, Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie môže byť predmetom preskúmania súdom. Rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti.
 
                                                                  Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                  primátor mesta Rajec
 
Doručuje sa :
- ŽSK OD, Komenského 48, Žilina
- ŽSK ORR, Komenského 48, Žilina
- SC ŽSK, M. Rázusa 104, Žilina
- SLOVAL INVEST a.s., Nábrežná 908/18, Kys. Nové Mesto
- BEKAM s.r.o., Pov. Chlmec 500, Žilina
- Kameňolomy SR, Neresnícka cesta 3, Zvolen
- Agroregión a.s., Hollého 203, Rajec
- Lesy SR, Nám. M.R.Štefánika 1, Žilina
- Reg. úrad ver. zdravotníctva, V.Spanyola 27, Žilina
- OR HaZZ, Nám.požiarnikov 1, Žilina
- Min. ŽP SR, Nám. Ľ.Štúra 1, Bratislava
- OÚ ŽP , M.R.Štefánika 1, Žilina
- OÚ CD a PK, A.Kmeťa 17, Žilina
- SSE a.s., Pri Rajčanke 8591, Žilina
- SEVAK, Bôrická cesta 1960, Žilina
- SPP a.s. Závodská cesta 26, Žilina
- ST, Poštova 1, Žilina
- Krajský pamiatkový úrad, Mar. Nám. 19, Žilina
- Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava
- Min. obrany SR, správa hnut. majetku a výstavby, Banská Bystrica
- Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava
- T-Mobile Slovensko, Vajnorská 100/A, Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, SAD SNP667/10, Žilina
- Obvodný banský úrad, M. Slovenskej 10, Prievidza
- Cenzuálne spolumajiteľstvo, PS, Sládkovičova 686, Rajec
- Pozemkové spoločenstvo Urbár, Komposesorát, Pasienky Veľká Čierna
- Mesto Rajec + verejná vyhláška
- Obec Malá Čierna + verejná vyhláška
- Obec Veľká Čierna + verejná vyhláška
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa