Stavebné povolenie - Rozšírenie VNK pre jednoúčelovú TS KFTS s.r.o. – II etapa

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec
č.j.01/1904/2015/ST/42-Ďu
dňa 3.9.2015
 
STAVEBNÉ POVOLENIE
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.,
Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO : 36442151
v zastúpení: Ing. Štefan Binó, Jaseňová 34, 010 07 Žilina
 
podal dňa 12.6.2015 s doplnením 27.7.2015 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu :
Rozšírenie VNK pre jednoúčelovú TS KFTS s.r.o. – II etapa
v meste Rajec v katastrálnom území: Rajec
na pozemkoch parc. č. CKN 2113/4; 1280/2(E7101); 1255(E7101); 1313/1; 271/4(E7119); 271/5(E7119); 271/1(E7119); 1104/1; 1379(E3947, E3946/3, E3946/2, E3946/1); 1378(E3946/4); 1377(E3945); 1376(E3944); 1375(E3943); 1374(E3942); 1373(E3941); 1380/2(E3941); 1385/4
 
Mesto Rajec , v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia v zmysle §37, §62 a §63 stavebného zákona , po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
 
podľa §39a) a §66 stavebného zákona
POVOĽUJE STAVBU Rozšírenie VNK pre jednoúčelovú TS KFTS s.r.o. – II.etapa
 
v meste Rajec v katastrálnom území: Rajec na pozemkoch C KN parc. č. : 2113/4; 1280/2; 1255; 1313/1; 271/4; 271/5; 271/1; 1104/1; 1379; 1378; 1377; 1376; 1375; 1374; 1373; 1380/2; 1385/4
 
Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
 
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Rajec v súlade s overenou situáciou M 1:500, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie.
 
2. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, projektant Ing. Štefan Binó, Žilina. Prípadné zmeny stavby nemôžu byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektová dokumentácia je súčasťou stavebného povolenia a je priložená k stavebnému povoleniu, ktoré obdržal žiadateľ.
 
3. Technické riešenie stavby:
Úsek č. 1 : VNK prípojka – napäťová sústava 22kV, 50Hz – IT
Navrhovaná kábelová prípojka VNK bude napojená z jestvujúceho kábelového VN vedenia – dvojlinky č. 1311/1312 v zmysle priloženej situácie káblami 2x22 – AXEKVC(AR)E 3x1x240/25. Bodom napojenia je jestvujúce zemné kábelové vedenie v zelenom páse vedľa miestnej komunikácie. Trasa bola zvolená popri miestnej komunikácii v zelenom páse. Križovanie s Rajčankou bude riešené riadeným pretlakom pod korytom rieky, pokračovaním pri oplotení výrobnej prevádzky, riadeným pretlakom pod železničnou traťou Žilina – Rajec v km 20,800 a ukončením vo VN rozvádzači T-STATION v areáli KFTS, v blízkosti ČOV.
Z rozvádzača VN bude trasa prípojky VNK pokračovať súbežne s oplotením areálu, s napojením do jestv. chráničky položenej v I. etape cez betónovú plochu do jestvujúcej kioskovej TS – KFTS vybudovanej v I. etape. Dĺžka navrhovanej VNK prípojky je cca 555m.
Úsek č. 2 : Rozvádzač VN
 
4. K umiestneniu stavby a projektovej dokumentácii boli doručené stanoviská a vyjadrenia:
- Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia : vyjadrenie č. 2015/018964-002 zo dňa 12.5.2015 – súhlasí so stavbou bez pripomienok
- Okresný úrad Žilina, odd. OP a VZ, OPaK : vyjadrenie č. 2015/018794-002/Bre zo dňa 11.5.2015- súhlasí so stavbou za dodržania podmienok :
- križovanie navrhnutej trasy s vodným tokom Rajčanka je navrhnuté riadeným pretlakom pod korytom rieky. Žiadame, aby všetky práce dotýkajúce sa vodného toku, ktoré môžu spôsobiť zakalenie predmetného vodného toku, boli realizované mimo obdobia neresu miestnych druhov rýb
- odporúčame komunikovať s organizáciou SZR, Rada Žilina.
- stavebník zabezpečí, aby pri realizácii prác v blízkosti vodného toku pomocou stavebných strojov, nedošlo k úniku ropných látok a hydraulických olejov do vodného recipientu.
- pri výkopových prácach bude zabezpečené, aby sa výkopové ryhy nestali pascami pre živočíchy a to ich včasným zasypaním; v prípade uviaznutia živočícha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody, v prípade potreby investor zabezpečí odbornú asistenciu s NP Malá Fatra.
- pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a ruderálnych druhov rastlín. Taktiež bude zabezpečené odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť.
- prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona. Právoplatné rozhodnutie na výrub drevín bude predložené najneskôr pri stavebnom konaní.
 
- Okresný úrad Žilina, odd. OP a VZ, odpadové hospodárstvo: vyjadrenie č. 2015/018791- 002/Deb zo dňa 29.5.2015 súhlasí so stavbou za podmienok:
- odpady vyprodukované počas stavby investor odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke.
- výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy.
- investor je povinný zabezpečiť doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov z uvedenej stavby a o spôsobe ďalšieho nakladania s týmito odpadmi.
 
- Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor : vyjadrenie č. 2015/018597-02/Cho zo dňa 5.5.2015 – k predloženej PD nemá námietky.
 
- SSE–D. a.s. Žilina: vyjadrenie č. ZA-8722 zo dňa 16.6.2015 – súhlasí so stavbou bez pripomienok
 
- Slovak Telekom a.s. Bratislava : vyjadrenie č. 6611513056 zo dňa 17.6.2015
- v záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektr. komunikácií spoločnosti ST. Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom.
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť ST a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK.
- upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriadenia skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekom. vedení a zariadení.
- vytýčenie polohy telekom. zariadení vykoná ST a.s. na základe samostatnej objednávky do
- pri realizácii dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK
 
- SPP–D. a.s. Bratislava : vyjadrenie č. TD/560/ZA/Ki/2015 zo dňa 15.5.2015 súhlasí so stavbou bez pripomienok.
 
- Energotel a.s. Žilina : vyjadrenie č. ET/MM15/408 zo dňa 11.5.2015 stavba nezasahuje podzemné telekom. vedenia v správe SSE a.s. Žilina a Energotel a.s. Bratislava.
 
- Orange Sl. a.s. Bratislava: vyjadrenie č. BB-0887/2015 zo dňa 25.5.2015 nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Sl. a.s. Bratislava
 
- O2 Sl. s.r.o. Banská Bystrica: stanovisko zo dňa 11.5.2015 bez pripomienok
 
- UPC BS s.r.o. Bratislava: vyjadrenie č. 51150618 zo dňa 11.5.2015 súhlasí bez pripomienok
 
- SEVAK a.s. Žilina : vyjadrenie č. 8682/2015/LKo zo dňa 26.5.2015 súhlasí so stavbou s pripomienkami:
- pred zahájením zemných prác v kolíznych úsekoch priamo v teréne vytýčiť podzemné vedenia v správe SEVAKu
- pri realizácii stav. prác je potrebné akceptovať polohu ver. vodovodu a ver. kanalizácie vrátane hydrantov a uzáverov; dodržať ustanovenia STN pri súbehu a križovaní sietí, dodržať pásmo ochrany VV a VK v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. 1,5m od pôdorysného okraja VV a VK na obe strany, neznižovať krytie. Prípadnú kolíziu s inž.sieťami riešiť samostatne s prevádzkovým majstrom. Zistený stav zapísať do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako porealizačné vyjadrenie.
 
- OR HaZZ Žilina: stanovisko č. 1188/2015 zo dňa 7.5.2015 súhlasí bez pripomienok
 
- RÚVZ Žilina : stanovisko č. A/2015/01692/HŽPZ zo dňa 4.6.2015 súhlasí so stavbou
 
- Krajský pamiatkový úrad Žilina: stanovisko č. 2015/10516-2/29445/VLA zo dňa 7.5.2015termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred KPÚ Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starých architektúr, stavebného materiálu, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť KPÚ Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky KPÚ.
 
- SPF Žilina : stanovisko č. SPFZ/2015/55243 zo dňa 28.5.2015 súhlasí so stavbou s podmienkami :
- po kolaudácii dodatočným majetkoprávnym vysporiadaním formou zriadenia vecného bremena za jednorazovú odplatu
- po dokončení stavby uvedením pozemkov do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel
- v prípade spôsobenia škody ich odstránením na náklady stavebníka
 
- MDVRR SR Bratislava : vyjadrenie č. 17674/2015-C342-SŽDD/38969 zo dňa 3.7.2015 súhlasí so stavbou za podmienok :
- stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou MDVRR SR . Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDVRR SR. - realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie žel. telesa.
- stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy - stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom
- vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu
 
- ŽSR, GR Bratislava : vyjadrenie č. 18603/2015/O420-2 zo dňa 29.5.2015  nemá námietky k stavbe za podmienok: - minimálna hĺbka pretlaku pod niveletou koľaje musí byť vo vzd. 2,5m.
- vytýčenie podzemných vedení objednať u správcu vedení OR Žilina SOZT
- počas realizácie stavby nesmú byť akýmkoľvek spôsobom znečisťované pozemky v správe ŽSR a počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom žel. prevádzky pred zásahom do pozemku ŽSR je nutné usporiadať majetkoprávne vzťahy s ŽSR SHM uzatvorením zmluvy o vecnom bremene
 
- SVP š.p. Piešťany : vyjadrenie č. CZ 12263/2015 zo dňa 5.6.2015 súhlasí so stavbou za podmienky:
- vodný tok Rajčanka je vodohospodársky významný vodný tok s prístupovým pásmom, ktoré je vo vzdialenosti min. 10,00m od brehovej čiary vodného toku. Ochranné pásmo vodného toku je 6,00m od brehovej čiary. VN kábel vedený v súbehu s vodným tokom viesť mimo ochranné pásmo vodného toku.
- brehová čiara je v zmysle STN priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia
- križovanie vodného toku, ktoré je navrhnuté riadeným pretlakom s vedením zemného VN kábla v chráničke. Riadené pretláčanie požadujeme realizovať s krytím chráničky min. 1,2m pod najnižším dnom v mieste križovania.
- križovanie vodného toku viditeľne označiť signalizačným stĺpikom
- na pozemky vo vlastníctve SR-SVP š.p. dotknuté predmetnou stavbou najneskôr do kolaudačného konania uzatvoriť zmluvný vzťah
- k zahájeniu a ukončeniu realizačných prác pri vodnom toku prizvať zástupcu SVP š.p.
 
- Účastníci konania : Ján Pekara, Jozef Šimko, Antónia Rujbrová, Štefan Smutný, Pavel Smutný, Mária Smutná, Fraštiová Slávka : stanovisko – súhlasia s realizáciou stavby v zmysle § 11 odst. 9 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike s podmienkou uplatnenia si nároku na primeranú jednorazovú náhradu za výmeru, ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti. Po realizácii stavby bude vypracovaný geometrický plán na zameranie a bude slúžiť ako doklad k znaleckému posudku. Termín náhrady do 1 roku od dokončenia stavby.
 
5. Stavebník neobmedzí, nepoškodí a neohrozí stavebnou činnosťou susedné nehnuteľnosti a ich užívanie, v prípade spôsobenia škody vykonávaním stavebných prác je stavebník povinný bezodkladne sa s poškodeným vysporiadať.
 
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 
7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní budú dodržané ustanovenia §43i, §48-53 stavebného zákona, príslušné ustanovenia STN a stavebné výrobky použité pri výstavbe musia mať doklady o overení požadovaných vlastností v zmysle §43f stavebného zákona.
 
8. Pred realizáciou stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných inž. sietí v oblasti budúcej stavby. Pri realizácii stavby dodrží ochranné pásma inž. sietí.
 
9. Stavba bude ukončená do 30.9.2016.
 
10. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky, dodávateľ bude určený vo výberovom konaní.
 
11. Stavebníkovi sa v zmysle §66 ods.2 písm.h stavebného zákona ukladá povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
 
12. Po dohode s MsÚ Rajec zabezpečiť likvidáciu prebytočného materiálu na povolenú skládku v zmysle zákona o odpadoch.
 
13. Po skončení prác uviesť všetky použité plochy do pôvodného stavu
 
14. Stavebník je povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý potvrdzuje osoba vykonávajúca stavebný dozor
 
15. Po dokončení stavby je stavebník povinný požiadať príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle § 76 stavebného zákona.
 
16. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a ďalších účastníkov konania v zmysle § 70 stavebného zákona.
 
17. Stavebník, oprávnená osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do dokumentácie.
 
18. Stavebné povolenie stráca platnosť dva roky od nadobudnutia právoplatnosti, ak v tejto lehote nie je stavba začatá. V konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní neboli podané námietky.
 
Odôvodnenie
 
Stavebný úrad Mesto Rajec, preskúmal predloženú "Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia" zo dňa 12.6.2015 s doplnením 27.7.2015 podanú Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. Žilina na základe plnomocenstva v zastúpení Ing. Štefan Binó, Žilina, na líniovú stavbu Rozšírenie VNK pre jednoúčelovú TS KFTS s.r.o. – II.etapa v katastrálnom území Rajec.
Vlastníctvo k dotknutým parcelám stavbou je evidované na listoch vlastníctva, ale časť vlastníkov sú neznámi, z uvedeného dôvodu je toto zlúčené územné a stavebné konanie zverejňované formou verejnej vyhlášky.
Po preskúmaní podania stavebný úrad dňa 28.7.2015 oznámil začatie konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a nariadil ústne jednanie na deň 25.8.2015. K umiestneniu stavby a stavebnému povoleniu nebola vznesená žiadna námietka.
Stanoviská , ktoré obsahovali podmienky k umiestneniu stavby a stavebnému povoleniu boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia . Po zvážení všetkých skutočností, predložených podkladov a stanovísk stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Za toto rozhodnutie sa v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vyrubuje správny poplatok vo výške 200,- €, ktorý bol uhradený.
Toto rozhodnutie je doručované formou verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec.
 
Poučenie.
 
Odvolanie podľa §54 ods.1 a 2 správneho poriadku je možné podať na Mesto Rajec, Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec , v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Rozhodnutie môže byť predmetom preskúmania súdom.
Rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti.
 
                                                                                     Ing. Ján Rybárik
                                                                                     primátor mesta Rajec
 
 
Doručí sa:
SSE-Distribúcia, a.s., Pri Rajčanke 2927/8, Žilina Ing. Štefan Binó, Jaseňová 34, Žilina
KFTS s.r.o., Fučíkova 335, Rajec
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina
SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Slovak Telekom a.s., Poštova 1, Žilina
ObÚ ŽP – odbor starostlivosti o ŽP, M.R.Štefánika 1, Žilina
OÚ Žilina, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, Žilina
KPÚ, Mar. nám. 19, Žilina
UPC b.s. s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, Bratislava
O2 Slovakia s.r.o., Na Troskách 25, Banská Bystrica
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
Energotel a.s., J. Milca 756/44, Žilina OR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, Žilina
Reg.úrad ver. zdravotníctva, V.Spanyola 27, Žilina
Slov. vodohospodársky podnik š.p., Nimnica
Slov. pozemkový fond, SAD SNP 667/10, Žilina
MDVRR SR, sekcia žel. dopravy, Nám. slobody 6, Bratislava
ŽSR, 1. mája 34, Žilina ŽSR, Klemensova 8, Bratislava
Pekara Ján, Hollého 161/14, Rajec
Šimko Jozef, Moyzesova 704, Rajec
Fučík Peter, Tatranská 514, Pribylina
Smutný Štefan, Zvolenská 1777/2, Žilina
Smutný Pavel, Magurská 1205/3,Košice-Staré mesto
Mgr. Smutný Peter, Trieda SNP 446/3, Košice – Západ
MUDr. Smutná Mária, Bernolákova 337/21, Košice – Západ
Šimko Róbert, Slnečná 958/1, Trnava
Fraštiová Slávka, Slatinská 5024/28, Bratislava – Vrakuňa
Rujbrová Antónia, Severná 2811/51, Žilina
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa