Oznámenie o začatí územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
 
č.j.01/1904/2015
dňa 28.7.2015
 
OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA
VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU
 
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa:
Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s.,
Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina IČO : 36442151
v zastúpení: Ing. Štefan Binó, Jaseňová 34, 010 07 Žilina
 
podal dňa 12.6.2015 s doplnením 27.7.2015 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu:
 
Rozšírenie VNK pre jednoúčelovú TS KFTS s.r.o. – II.etapa
 
v meste Rajec, v katastrálnom území : Rajec na pozemkoch C KN parcel. číslo : 2113/4, 1280/2, 1255, 1313/1, 271/4, 271/5, 271/1, 1104/1, 1280/2, 1379, 1378, 1377, 1376, 1375, 1374, 1373, 1380/2, 1385/4 k.ú. Rajec.
 
Mesto Rajec , v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia v zmysle §35 a §39a) ods.4 stavebného zákona a v súlade s ust. §61 ods. 1, 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.
Zároveň nariaďuje na prerokovanie žiadosti:
ústne jednanie dňa 25. augusta 2015 o 9, 00 hodine
na Mestskom úrade v Rajci , malá zasadačka na 1.poschodí.
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté.V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote /§36 ods. 3 stavebného zákona/ neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Rajci, stavebný úrad pred dňom ústneho jednania v stránkové dni a pri ústnom jednaní.
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec.
 
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 5076515
 
                                                                                               Ing. Ján Rybárik
                                                                                                 primátor mesta Rajec
 
Vyvesené dňa 29.7.2015
Zvesené dňa ...........................................
 
Doručí sa:
SSE-Distribúcia, a.s., Pri Rajčanke 2927/8, Žilina
Ing. Štefan Binó, Jaseňová 34, Žilina
KFTS s.r.o., Fučíkova 335, Rajec
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina
SPP – Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Slovak Telekom a.s., Poštova 1, Žilina
OÚ – odbor starostlivosti o ŽP, M.R. Štefánika 1, Žilina
OÚ Žilina, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, Žilina
KPÚ, Mar. námestie 19, Žilina
UPC b.s. s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, Bratislava
O2 Slovakia s.r.o., Na Troskách 25, Banská Bystrica
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
Energotel a.s., J. Milca 756/44, Žilina
OR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, Žilina
Reg.úrad ver. zdravotníctva, V.Spanyola 27, Žilina
Slov. vodohospodársky podnik š.p., Nimnica
Slov. pozemkový fond, SAD SNP 667/10, Žilina
MDVRR SR, sekcia žel. dopravy, Nám. slobody 6, Bratislava
ŽSR, 1. mája 34, Žilina
ŽSR, Klemensova 8, Bratislava
Pekara Ján, Hollého 161/14, Rajec
Šimko Jozef, Moyzesova 704, Rajec
Fučík Peter, Tatranská 514, Pribylina
Smutný Štefan, Zvolenská 1777/2, Žilina
Smutný Pavel, Magurská 1205/3, Košice – Staré mesto
Mgr. Smutný Peter, Trieda SNP 446/3, Košice – Západ
MUDr. Smutná Mária, Bernolákova 337/21, Košice – Západ
Šimko Róbert, Slnečná 958/1, Trnava
Fraštiová Slávka, Slatinská 5024/28, Bratislava – Vrakuňa
Rajbrová Antónia, Severná 2811/51, Žilina
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa