Výrub drevín

Verejná vyhláška – oznámenie - o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Obec Ďurčiná Ďurčiná 77, 015 01 Rajec   č. záznamu: 2088/2018-3 V Ďurčinej, dňa 20.12.2018 Vybavuje: Miková   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho konania spojené s miestnym zisťovaním.   Ministerstvo obrany… viac informácii

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Bineko spol. s r.o., Javorová 164, 015 01 Rajec

Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 07.03.2018 začalo na základe žiadosti od Bineko spol. s r.o., Javorová 164 015 01 Rajec konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín nachádzajúcich sa na pozemku… viac informácii

Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu

MVM, s.r.o. Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina   Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu   Dátum: 12.01.2018   Na základe pochôdzky pracovníkmi Stredoslovenskej energetiky -Distribúcie, a.s. (ďalej SSE-D) na 22kV vedeniach bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme… viac informácii

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Katolícka spojená škola, Nám. A. Škrábika 5, 015 01 Rajec

Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.11.2017 začalo na základe žiadosti od Katolícka spojená škola, Nám. A. Škrábika 5, 015 01 Rajec konanie o vydanie súhlasu na výrub 16 ks drevín… viac informácii

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - vlastníci bytov 7 BJ ul. Obrancov mieru 389/40, 015 01 Rajec

Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.12.2017 začalo na základe žiadosti od Vlastníci bytov 7 BJ ul. Obrancov mieru 389/40 v zastúpení Ing. Kalina Rudolf, 015 01 Rajec konanie o vydanie súhlasu… viac informácii

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Základná organizácia chovateľov poštových holubov Rajec

Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.12.2017 začalo na základe žiadosti od Základná organizácia chovateľov poštových holubov Rajec, 015 01 Rajec (ZO CHPH) konanie o vydanie súhlasu na výrub… viac informácii

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín -pozemok parc. č. 114/1 registra E v k.ú. Rajec

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín   Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.08.2017 začalo na základe žiadosti od Radoslava Kadurika konanie o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín… viac informácii

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - KSR – Kameňolomy SR, s.r.o.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín   Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.02.2017 začalo na základe žiadosti od KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., konanie o vydanie súhlasu na výrub… viac informácii

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rajec

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín   Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods.6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.11.2016 začalo na základe žiadosti od Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rajec konanie o vydanie súhlasu na… viac informácii
« späť 1 2 3 4 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa