Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec dňa 3.4.2023

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:

Ing. Peter Pekara (predseda FK), Ing. Zuzana Žideková (členka FK), Martin Matejka (člen FK), Radoslav Kadurik (člen FK), Ing. Monika Brezániová, vedúca EO

V Rajci, 28.03.2023

 

Pozvánka

            Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  03.04.2023 (pondelok) o 16.00 hod. v malej zasadačke v budove MsÚ Rajec s nasledovným programom:  

 

  1. Návrh VZN č. ...../2023 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
  2. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
  3. Diskusia

 

                                                                Ing. Peter Pekara v.r.

                                                                             predseda Finančnej komisie pri MZ Rajec 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa