Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 23.2.2023

      PRIMÁTOR MESTA RAJEC

  V Rajci dňa 15. februára 2023 

POZVÁNKA

 

    V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23. februára 2023 o 17.15 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

Návrh programu:

  1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.
  2. Personálne otázky – menovanie riaditeľa/riaditeľky Domova vďaky Rajec.

 

Mgr. Peter   Hanus

      primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa