Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 23.9.2021

    PRIMÁTOR MESTA RAJEC
 
V Rajci dňa 17. septembra 2021
 

POZVÁNKA

 
V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 23. septembra 2021 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.
 
 
Návrh programu:

1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
2. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2020/2021
3. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena zaťažujúceho parcely v k.ú. Rajec KNC č. 2124/18, KNC č. 2124/409, KNC č. 2142/9 a KNE č. 7119
4. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena zaťažujúceho parcely v k.ú. Rajec KNC č. 914/3 a KNE č. 7087/1
5. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena zaťažujúceho parcelu v k.ú. Rajec KNC č. 1411/3
6. Odkúpenie pozemkov v k.ú. Rajec, parciel KNC č. 2150/11 a 2148/9
7. Odkúpenie pozemku v k.ú. Rajec, parcely KNC č. 2148/8
8. Odkúpenie pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1822/17
9. Verejná obchodná súťaž – predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1104/72
    Pokračovanie v plnení uznesenia MZ v Rajci č. 70/2020 zo dňa 13.8.2020
10. Predbežný súhlas na vybudovanie verejne prístupných nabíjacích staníc a na prenájom parkovacích miest
11. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec
12. Fabana Ján - predaj pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNE č. 3731
     Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 29/2021 zo dňa 25.3.2021
13. Baránková Elena - predaj pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNE č. 3731
      Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 29/2021 zo dňa 25.3.2021
14. Prenechanie nebytových priestorov v budove MsÚ v Rajci do nájmu
15. Návrh VZN č. 4/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
16. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
17. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
18. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z darov účelovo určených pre  Domov vďaky
19. Prerokovanie monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu a výsledky hospodárenia Mesta Rajec za prvý polrok 2021
20. Správa náčelníka MsP o činnosti MsP za obdobie január – august 2021
21. Prihláška Mesta Rajec za člena Únie miest Slovenska
22. Plnenie uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom
23. Správa o vykonanej kontrole č. 3
24. Interpelácie
25. Diskusia
26. Rôzne
 
Ing. Milan  Lipka
      primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa