Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec

 
Návrh VZN Mesta Rajec o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019
Návrh VZN Mesta Rajec o dani za psa na kalendárny rok 2019
...viac informácií             
Návrh VZN Mesta Rajec o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2019
...viac informácií             
Návrh VZN Mesta Rajec o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2019
...viac informácií             
Návrh VZN Mesta Rajec o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019
...viac informácií             
Návrh VZN Mesta Rajec o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019
...viac informácií             
Návrh VZN Mesta Rajec o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec
...viac informácií             
Návrh VZN Mesta Rajec o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
...viac informácií             
Návrh VZN Mesta Rajec o poskytovaní pomoci v čase náhlej núdze obyvateľom mesta Rajec
Návrh VZN Mesta Rajec o niektorých podmienkach držania psov
...viac informácií             
Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Rajec č. 1/2018 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
...viac informácií             
Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2019 - 2021
...viac informácií             
Rozpočet Mesta Rajec na rok 2019
...viac informácií             
ZVEREJNENIE ZÁMERU
 
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
 
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to:
 
pozemok KNC parcelu číslo 1773, druh pozemku: orná pôda o výmere 1276 m2. Uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Rajec a je zapísaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1500 vedenom pre kat. úz. Rajec, na ktorom je v zápise pod B1/ zapísaný ako vlastník Mesto Rajec v celosti, nájomcovi:
 
Štefan Kuruc, S. Chalupku 743/13, 015 01 Rajec
 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
 
pozemok KNC p. č. 1773 sa nachádza na ul. S. Chalupku v Rajci za rodinným domom žiadateľa súp.č. 743. V súčasnosti uvedený pozemok mesto Rajec nevyužíva. Predmetný majetok je toho času pre mesto prebytočný a v súčasnosti mesto nemá iný záujem nakladať s uvedeným pozemkom. Predmetný pozemok chce žiadateľ užívať na poľnohospodárske účely za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín, čo je v súlade s evidovaným druhom pozemku.
Prenájmom uvedeného pozemku žiadateľovi bude zabezpečené obhospodarovanie predmetnej poľnohospodárskej pôdy. O užívanie pozemku okrem žiadateľa nikto neprejavil záujem.
Lehoty zverejnenia zámeru Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa: - Úradná tabuľa Mesta Rajec : od 09.10.2018 do dňa konania mestského zastupiteľstva (vrátane tohto dňa ) - Internetová stránka Mesta Rajec: od 09.10.2018 do dňa konania mestského zastupiteľstva (vrátane tohto dňa ).
Rajec, 09.10.2018
Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta
Spis číslo: 229/2931/2018
Vybavuje: Ing. Hodasová
           
ZVEREJNENIE ZÁMERU
 
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
 
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to:
 
v celosti pozemok KNC parcelu č. 1216/5 o výmere 219 m², druh pozemku: ostatné plochy v katastrálnom území a obci Rajec, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č.1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v celosti v prospech žiadateľa:
 
Miroslav Janúch s manželkou Emíliou Janúchovou,
obaja bytom Nábrežná 993/5, 017 01 Považská Bystrica
 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
 
pozemok KNC parcela č. 1216/5 sa nachádza na Nádražnej ulici v Rajci pre pohostinskou prevádzkou Rajecká Piváreň súp.č.287. Pozemok je v súčasnosti využívaný ako prístupová cesta ku pohostinstvu a ako odstavná plocha pre motorové vozidlá návštevníkov pohostinstva. Pozemok je pre mesto nevyužiteľný nakoľko priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ho užíva ako príjazdovú plochu k ich prevádzke. O pozemok sa starajú a udržiavajú na vlastné náklady žiadatelia (zabezpečujú kosenie a údržbu zelene).
Žiadatelia majú zámer o uvedenú parcelu rozšíriť svoj pozemok a užívať ho ako príjazdovú plochu k ich nehnuteľnosti. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. O pozemok doteraz nik iný neprejavil záujem.
Lehoty zverejnenia zámeru Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa: - Úradná tabuľa Mesta Rajec : od 09.10.2018 do dňa konania mestského zastupiteľstva (vrátane tohto dňa ) - Internetová stránka Mesta Rajec: od 09.10.2018 do dňa konania mestského zastupiteľstva (vrátane tohto dňa ).
Rajec, 09.10.2018
Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta
Spis č.:135/2018/2933
Vybavuje: Ing. Hodasová
           
ZVEREJNENIE ZÁMERU
 
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
 
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to :
 
nebytový priestor vo vlastníctve Mesta Rajec, ktorý sa nachádza v suteréne budovy súp. č. 412 na ulici 1. mája v Rajci ( kultúrny dom ), postavenej na pozemku KNC parcele č. 1900/1, zapísaná na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na LV č. 1500:
 
- nebytový priestor číslo P 02 o celkovej výmere 16,14 m²
 
nájomcovi:
 
Jozef Smieško, bytom Obrancov mieru 362/13, 015 01 Rajec
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že:
 
Jozef Smieško je členom hudobnej skupiny „Rytmus z Rajeckej doliny“, ktorá sa aktívne podieľa na rôznych kultúrnych podujatiach a tiež slúži pre potreby občanov pri rôznych spoločenských podujatiach ako sú svadby, jubileá, či iné akcie. Nebytový priestor č. P 02 - sklad o výmere 16,14 m² nachádzajúci sa v suteréne budovy s.č. 412 na ul. 1. mája (kultúrny dom) v Rajci je v súčasnosti nevyužívaný. Žiadateľ má záujem o prenájom nebytového priestoru na dobu určitú 2 roky za účelom uskladnenia hudobných nástrojov a aparatúry.
Lehoty zverejnenia zámeru Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa: - Úradná tabuľa Mesta Rajec : od 09.10.2018 do dňa konania mestského zastupiteľstva (vrátane tohto dňa ) - Internetová stránka Mesta Rajec: od 09.10.2018 do dňa konania mestského zastupiteľstva (vrátane tohto dňa ).
Rajec, 09.10.2018
Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta
Spis.č.: /311/2018/2952
Príloha: Legenda miestnosti – P.02
ZVEREJNENIE ZÁMERU
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer
prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
a to :
 
KNC parcely č. 1316/1 - ostatné plochy o celkovej výmere 2376 m2 v časti o výmere 10 m2 pre potreby uloženia kanalizačnej prípojky v rámci stavebného objektu SO 04 Vnútorná kanalizácia dažďová, kde skutočná výmera bola zameraná geometrickým plánom po realizácii výstavby stavby v prospech budúceho nájomcu: DeutschMann Transport s.r.o. so sídlom Národná 13 Žilina IČO: 36 439 002
 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že :
 
DeutschMann Transport s.r.o. ako budúci nájomca má uzavretú s Mestom Rajec ako budúcim prenajímateľom Zmluvu o budúcom uzavretí nájomnej zmluvy č. 2017/53 zo dňa 5.4.2017 predmetom, ktorej je vzájomný záväzok uzavrieť nájomnú zmluvu na vyššie uvedený pozemok z dôvodu uloženia kanalizačného potrubia. Kanalizačná prípojka bola vyhotovená rámci realizácie stavby s názvom: Areál kamiónovej dopravy firmy DeutschMann Transport s.r.o.
Lehoty zverejnenia zámeru Zverejnenie zámeru z dôvodu hodného osobitného zreteľa: - Úradná tabuľa Mesta Rajec : od 9.10.2018 do dňa konania mestského zastupiteľstva (vrátane tohto dňa ) - Internetová stránka Mesta Rajec: od 9.10.2018 dňa konania mestského zastupiteľstva (vrátane tohto dňa ).
V Rajci , 9.10.2018
 
Ing. Ján Rybárik, v.r.
primátor mesta
Vybavuje: Bc. Tomčíková, 041/5076522 
...snímka z mapy           
ZVEREJNENIE ZÁMERU
 
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
 
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to :
 
v celosti pozemok KNC parcelu č. 1240 o výmere 326 m², druh pozemku: záhrada, nachádzajúci sa v katastrálnom území a obci Rajec, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č.1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v prospech žiadateľa:
 
Peter Cibulka, bytom Nádražná 291/20, 015 01 Rajec
 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že :
prevádzaný pozemok v súčasnosti užíva žiadateľ s rodinou ako záhradu na záhradkárske účely. Od roku 2001 užívali pozemok rodičia žiadateľa p. Jozef Cibulka s manželkou Máriou a to na základe Zmluvy o nájme pozemku. Počas celého obdobia trvania nájmu pozemok obrábali, udržiavali na vlastné náklady a zhodnocovali. V minulosti pozemok KN C p.č. 1240 vlastnil p. Jozef Cibulka (starý otec žiadateľa). Z dôvodu investičného zámeru výstavby autobusovej stanice ČSAD v Rajci Československý štát – Mestský národný výbor vykupoval pozemky od vlastníkov za účelom výstavby autobusovej stanice. Kúpna zmluva bola uzavretá v roku 1979. Investičný zámer výstavby autobusovej stanice v Rajci mal byť zrealizovaný za účelom nevyhovujúceho stavu státia autobusov a ich nástupíšť v priľahlých uliciach. Mestu chýbalo sústredenie týchto nástupíšť, zastávok do jedného centra – autobusovej stanice, čím doprava cestujúcej verejnosti na úseku kultúry a bezpečnosti zaostávala. Realizácia výstavby autobusovej stanice sa však neuskutočnila.
Uvedený pozemok mesto nevyužíva na svoje účely. Predmetnú parcelu užíva žiadateľ a pred ním parcelu užívali predchádzajúce generácie jeho príbuzných. O pozemok doteraz nik iný neprejavil záujem.
Lehoty zverejnenia zámeru Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa: - Úradná tabuľa Mesta Rajec : od 09.10.2018 do dňa konania mestského zastupiteľstva (vrátane tohto dňa ) - Internetová stránka Mesta Rajec: od 09.10.2018 do dňa konania mestského zastupiteľstva (vrátane tohto dňa ).
Rajec, 09.10.2018
Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta
Spis. zn.: 312/2969/2018
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
...viac informácií             
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
...viac informácií             
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa